DOGV Ofertes d'ocupació pública

26 juliol 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 21 de febrer de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar el procediment d’accés als cossos de catedràtics i catedràtiques d’Ensenyament de Secundària i catedràtics i catedràtiques d’escoles oficials d’idiomes, convocat per Ordre 14/2018, de 30 d’abril. [2019/7608] (DIARI nº 8599, de 25.07.2019)

ORDRE 9/2019, de 4 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic de comunicació i relacions informatives de l’Administració de la Generalitat, A1-05, sector administració especial, convocatòria 1/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a les ofertes públiques d’ocupació de 2017 i 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/7531] (DIARI nº 8599, de 25.07.2019)

Universitat de València. CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter indefinit (professorat contractat doctor). Convocatòria número 1. [2019/7500] (DIARI nº 8599, de 25.07.2019)

ORDRE 10/2019, de 4 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic de comunicació i relacions informatives de l’Administració de la Generalitat, A1-05, sector administració especial, convocatòria 2/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta publica d’ocupació de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/7532] (DIARI nº 8599, de 25.07.2019)

ORDRE 12/2019, de 4 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic de tecnologies de la informació de l’Administració de la Generalitat, A1-06, sector administració especial, convocatòria 4/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta pública d’ocupació ordinària de 2017, per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/7539] (DIARI nº 8599, de 25.07.2019)

ORDRE 11/2019, de 4 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic de tecnologies de la informació de l’Administració de la Generalitat, A1-06, sector administració especial, convocatòria 3/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta pública d’ocupació ordinària de 2017, per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/7537] (DIARI nº 8599, de 25.07.2019)

ORDRE 14/2019, de 4 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en tecnologies de la informació de l’Administració de la Generalitat, A2-02, sector administració especial, convocatòria 6/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta pública d’ocupació ordinària de 2017, per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/7550] (DIARI nº 8599, de 25.07.2019)

ORDRE 13/2019, de 4 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en tecnologies de la informació de l’Administració de la Generalitat, A2-02, sector administració especial, convocatòria 5/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta pública d’ocupació ordinària de 2017, per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/7541] (DIARI nº 8599, de 25.07.2019)

ORDRE 15/2019, de 4 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica forestal de l’Administració de la Generalitat, A2-13, sector administració especial, convocatòria 7/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta pública d’ocupació ordinària de 2017 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/7554] (DIARI nº 8599, de 25.07.2019)