DOGV Ofertes d'ocupació pública

25 juliol 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, pel torn lliure, sector d’administració general, escala administrativa d’aquesta universitat, convocades per Resolució de 6 de novembre de 2018. [2019/7266] (DIARI nº 8598, de 24.07.2019)

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial-especialista, per a ocupar llocs de l’itinerari professional administració especial imatge i comunicació en Servei de Cultura, pel sistema general d’accés lliure. Referència C12/18. [2019/7043] (DIARI nº 8598, de 24.07.2019)

Ajuntament de Sax. Convocatòria per a cobrir diversos llocs d’agent de policia local i un lloc d’oficial de policia local en règim de comissió de serveis. [2019/7557] (DIARI nº 8598, de 24.07.2019)

Universitat Politècnica de València. RESOLUCIÓ d’11 de juliol de 2019, del rector, per la qual es disposa la publicació de l’oferta d’ocupació pública del personal docent i investigador per a l’any 2019. [2019/7345] (DIARI nº 8598, de 24.07.2019)

Universitat Jaume I . RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps parcial. Projecte: «Eliminació de contaminants emergents en la EDAR de RICAO». Códi 18I140. [2019/7416] (DIARI nº 8598, de 24.07.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció de tres places de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet. Projecte: «Acta Curiae Regni Valentiae. Les actes parlamentàries medievals del Regne de València» (19I217.01/1). [2019/7419] (DIARI nº 8598, de 24.07.2019)

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es procedeix a la publicació de l’Acord subscrit entre la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals sobre les condicions per a impartir les àrees o matèries curriculars atribuïdes a cada especialitat, que haurà de complir el personal funcionari interí docent que forma part de les borses de treball. [2019/7558] (DIARI nº 8598, de 24.07.2019)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2019, del Rectorat, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2019-2020. Convocatòria número 8. [2019/7486] (DIARI nº 8598, de 24.07.2019)