DOGV Ofertes d'ocupació pública

01 juliol 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 1/2019, de 10 de gener, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés a l’escala APF-01-01, subalterna, torn lliure general i diversitat funcional, convocatòria 42/16, corresponent a l’oferta publica d’ús de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/6530] (DIARI nº 8580, de 28.06.2019)

ACORD de 5 de juny de 2019, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca concurs oposició per a cobrir tres places d’administratiu o administrativa, subgrup C1, sector administració general. Convocatòria 05/2019. [2019/6464] (DIARI nº 8580, de 28.06.2019)

ACORD de 5 de juny de 2019, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca concurs oposició per a cobrir quatre places de tècnic d’auditoria en llocs de treball corresponents a la modalitat de corporacions territorials i altres ens públics, subgrup A1, sector administració general. Convocatòria 01/2019. [2019/6457] (DIARI nº 8580, de 28.06.2019)

ACORD de 5 de juny de 2019, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca concurs oposició per a cobrir, pel torn lliure, una plaça de traductor corrector o traductora correctora, subgrup A1, sector administració especial. Convocatòria 04/2019. [2019/6461] (DIARI nº 8580, de 28.06.2019)

ACORD 5 de juny de 2019, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca concurs oposició per a cobrir, pel torn de promoció interna, una plaça d’administratiu o administrativa de gestió informàtica, subgrup C1, sector administració general. Convocatòria 06/2019. [2019/6465] (DIARI nº 8580, de 28.06.2019)

ACORD de 5 de juny de 2019, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca concurs oposició per a cobrir tres places d’ajudant d’auditoria en llocs de treball corresponents a la modalitat de corporacions territorials i altres ens públics, subgrup A2, sector administració general. Convocatòria 02/2019. [2019/6469] (DIARI nº 8580, de 28.06.2019)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2019, de la directora general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a la prova selectiva d’accés i es fa publica la data de celebració del primer i únic exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 43/16, pertanyents a l’escala APF-01-01, subaltern, torn promoció interna i persones amb diversitat funcional, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/6591] (DIARI nº 8580, de 28.06.2019)

ACORD de 5 de juny de 2019, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca concurs oposició per a cobrir, pel torn de promoció interna, una plaça d’ajudant o ajudanta de la unitat d’auditoria de sistemes d’informació, subgrupo A2, sector administració general. Convocatòria 03/2019. [2019/6470] (DIARI nº 8580, de 28.06.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 21 de junio de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2019-2020. Convocatòria número 4. [2019/6525] (DIARI nº 8580, de 28.06.2019)