DOGV Ofertes d'ocupació pública

30 juliol 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps parcial. Projecte: 19I055 «Cátedra Industria 4.0». [2019/7534] (DIARI nº 8600, de 26.07.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador en formació de caràcter predoctoral vinculada al projecte «Materiales multifuncionales: electrocerámicas y pigmentos cerámicos» GRISOLIAP/2019/054. [2019/7535] (DIARI nº 8600, de 26.07.2019)

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2019, del director general de l’Institut Valencià d’Atenció Social-Sanitària, per la qual es publiquen els resultats provisionals corresponents a la fase de baremació de mèrits en el procés de cobertura de llocs temporals convocat mitjançant Resolució d’11 de juliol de 2018, del director general de l’Institut Valencià d’Atenció Social-Sanitària. [2019/7682] (DIARI nº 8600, de 26.07.2019)

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la que es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per Resolució de 21 de maig de 2019, per a l’accés a l’escala oficial-especialista de la Universitat d’Alacant. Referència C02/19. [2019/6869] (DIARI nº 8600, de 26.07.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 5 de juliol de 2019, del tribunal del concurs oposició per a la provisió, per torn lliure, de facultatiu o facultativa especialista en pediatria d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució definitiva del concurs oposició. [2019/7614] (DIARI nº 8600, de 26.07.2019)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2019-2020. Convocatòria número 9. [2019/7612] (DIARI nº 8601, de 29.07.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Projectes adscrits al Departament d’Enginyeria Química. [2019/7602] (DIARI nº 8601, de 29.07.2019)