DOGV Ofertes d'ocupació pública

29 novembre 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de l’Alcora. Extracte de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’auxiliar administratiu o administrativa. [2022/10577] (DIARI nº 9479, de 28.11.2022)

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’administració general de l’Administració de la Generalitat, A1-01, sector administració general, convocatòria 3/22, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/11198] (DIARI nº 9479, de 28.11.2022)

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’administració general de l’Administració de la Generalitat, A1-01 sector administració general, convocatòria A1-01, sector administració general, convocatòria 4/22, promoció interna, persones amb diversitat funcional i amb malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/11202] (DIARI nº 9479, de 28.11.2022)

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria en informàtica de l’Administració de la Generalitat, A1-06, sector administració especial, convocatòria 5/22, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/11203] (DIARI nº 9479, de 28.11.2022)

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos administratiu de l’Administració de la Generalitat, C1-01, sector administració general, convocatòria 7/22, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/11205] (DIARI nº 9479, de 28.11.2022)

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria en informàtica de l’Administració de la Generalitat, A1-06, sector administració especial, convocatòria 6/22, promoció interna, persones amb diversitat funcional i amb malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/11204] (DIARI nº 9479, de 28.11.2022)

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de psicologia de l’Administració de la Generalitat, A1-20, sector administració especial, convocatòria 15/22, torn lliure general, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/11216] (DIARI nº 9479, de 28.11.2022)

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos administratiu de l’Administració de la Generalitat, C1-01, sector administració general, convocatòria 8/22, promoció interna, persones amb diversitat funcional i amb malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/11207] (DIARI nº 9479, de 28.11.2022)

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos auxiliar de gestió de l’Administració de la Generalitat, C2-01-01, sector administració general, convocatòria 9/22, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/11208] (DIARI nº 9479, de 28.11.2022)

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos auxiliar de gestió de l’Administració de la Generalitat, C2-01-01, sector administració general, convocatòria 10/22, promoció interna, persones amb diversitat funcional i amb malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/11209] (DIARI nº 9479, de 28.11.2022)

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos especialistes en l’administració del medi ambient de l’Administració de la Generalitat (agents mediambientals), C1-13, sector administració especial, convocatòria 13/22, torn lliure general, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/11212] (DIARI nº 9479, de 28.11.2022)

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala acció social i administració de serveis socials, A2-16-01, sector administració especial, convocatòria 11/22, torn lliure general, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/11210] (DIARI nº 9479, de 28.11.2022)

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica industrial de l’Administració de la Generalitat, A2-09, sector administració especial, convocatòria 12/22, torn lliure general, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/11213] (DIARI nº 9479, de 28.11.2022)

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria de camins, canals i ports de l’Administració de la Generalitat A1-11, sector administració especial, convocatòria 14/22, torn lliure general, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/11214] (DIARI nº 9479, de 28.11.2022)

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria industrial de l’Administració de la Generalitat, A1-12, sector administració especial, convocatòria 16/22, torn lliure general, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/11217] (DIARI nº 9479, de 28.11.2022)

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria industrial de l’Administració de la Generalitat, A1-12, sector administració especial, convocatòria 17/22, promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/11218] (DIARI nº 9479, de 28.11.2022)

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arquitectura de l’Administració de la Generalitat, A1-18, sector administració especial, convocatòria 18/22, torn lliure general, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/11220] (DIARI nº 9479, de 28.11.2022)

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arquitectura de l’Administració de la Generalitat, A1-18, sector administració especial, convocatòria 19/22, promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/11221] (DIARI nº 9479, de 28.11.2022)

RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés als cossos A2-01, A1-01, A1-06, C1-01, C2-01-01, A2-16-01, A2-09, C1-13, A1-11, A1-20, A1-12 i A1-18, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2022 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/11225] (DIARI nº 9479, de 28.11.2022)

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’administració general de l’Administració de la Generalitat, A2-01, sector administració general, convocatòria 1/22, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/11196] (DIARI nº 9479, de 28.11.2022)

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’administració general de l’Administració de la Generalitat, A2-01, sector administració general, convocatòria 2/22, promoció interna, persones amb diversitat funcional i amb malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/11197] (DIARI nº 9479, de 28.11.2022)

Ajuntament de Benferri. Anunci de l’oferta d’ocupació pública per estabilització. [2022/10982] (DIARI nº 9479, de 28.11.2022)

RESOLUCIÓ d’11 de novembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es modifica la Resolució de 13 de setembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aproven la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants d’auxiliar administratiu o administrativa de la funció administrativa dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la prova. [2022/10904] (DIARI nº 9479, de 28.11.2022)

RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2022, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector d’administració general, categoria de gestió administrativa, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi 2022/P/FC/C/8), corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2019, 2020 i 2021 per al personal d’administració i serveis [2022/11156] (DIARI nº 9479, de 28.11.2022)

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració general, categoria de tècnic superior de gestió rama administrativa, pel sistema de concurs oposició (codi 2022/P/FC/C/10), corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2019 i 2020 per al personal d’administració i serveis. [2022/11157] (DIARI nº 9479, de 28.11.2022)

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2022 del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen definitivament els noms de les persones aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria/escala tècnic o tècnica superior en documentació, pel sistema de concurs oposició, convocades per la Resolució d’1 de setembre de 2021 (codi: 2021/P/FC/C/10). [2022/10874] (DIARI nº 9479, de 28.11.2022)

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista de les persones aprovades de les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A2), pel torn lliure, de personal laboral fix, categoria de tècnic o tècnica mitjans de conservació d’estructures anatòmiques humanes , convocades per la Resolució de 4 d’octubre de 2021. [2022/10823] (DIARI nº 9479, de 28.11.2022)

RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2022 de la Universitat d’Alacant, per la qual es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per la Resolució de 30 de setembre de 2022 per a l’accés a l’escala d’oficials de la Universitat d’Alacant, itinerari professional administració especial manteniment i oficis (referència CM-07/22). [2022/10850] (DIARI nº 9479, de 28.11.2022)

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2022, de la Presidència de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva per la qual s’aprova la convocatòria corresponent a l’any 2022 d’avaluació per a la contractació de professorat en les universitats valencianes en les figures de professora o professor contractats doctors, professora o professor ajudants doctors i professora o professor d’universitat privada. [2022/10878] (DIARI nº 9479, de 28.11.2022)

RESOLUCIÓ d’11 de novembre de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica definitivament la relació de les persones aspirants seleccionades per ordre de puntuació, que conformen la borsa de treball de tècnica o tècnic superiors de laboratori per a la prestació de serveis en granges (conills), amb caràcter de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació (codi 2022/P/FI/ACON/10). [2022/10870] (DIARI nº 9479, de 28.11.2022)