DOGV Ofertes d'ocupació pública

10 novembre 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Castelló de la Plana. Bases generals per a la provisió mitjançant concurs de llocs de treball del grup A. [2022/10321] (DIARI nº 9466, de 09.11.2022)

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es declara deserta la convocatòria del concurs general número 86/2022 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d’administració especial, de l’escala A2-16-01 acció social i administració dels serveis socials, de l’Administració de la Generalitat. [2022/10346] (DIARI nº 9466, de 09.11.2022)

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2022, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la contractació de personal laboral fix de l’entitat en els llocs de treball de tècnic o tècnica en audiències (convocatòria 04/2022), corresponent a l’oferta pública d’ocupació de la Corporació per a 2019. [2022/10220] (DIARI nº 9466, de 09.11.2022)

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2022, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques la bases i la convocatòria del procés selectiu per a la contractació de personal laboral fix de l’entitat en els llocs de treball de tècnic o tècnica en gestió econòmica i administrativa (convocatòria 06/2022), corresponent a l’oferta pública d’ocupació de la Corporació per a 2019. [2022/10249] (DIARI nº 9466, de 09.11.2022)

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca un procés selectiu d’accés al grup A (subgrup A1), sector d’administració especial, escala tècnica superior d’investigació, perfil de cultius cel·lulars i citometria de flux, pel torn lliure, d’aquesta universitat. [2022/9133] (DIARI nº 9466, de 09.11.2022)

RESOLUCIÓ de 7 d’octubre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca un procés selectiu d’accés al grup A (subgrup A1), sector d’administració especial, escala tècnica superior d’investigació, perfil de conservació de col·leccions científiques, pel torn lliure, d’aquesta universitat. [2022/9315] (DIARI nº 9466, de 09.11.2022)

RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista de les persones aprovades de les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), sector d’administració especial, pel torn lliure, escala tècnica superior de planificació, anàlisi i avaluació, convocades per la Resolució de 8 de setembre de 2021. [2022/10211] (DIARI nº 9466, de 09.11.2022)

RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, escala tècnica bàsica de comunicació, amb denominació especialista tècnic o tècnica de comunicació, perfil comunicació periodística i mitjans de difusió, mitjançant el sistema de concurs oposició. Referència 22/175925. [2022/10102] (DIARI nº 9466, de 09.11.2022)

RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, escala tècnica bàsica de laboratoris, amb denominació especialista tècnic o tècnica de laboratori, perfil electricoelectrònic, mitjançant el sistema de concurs oposició. Referència 22/175932. [2022/10105] (DIARI nº 9466, de 09.11.2022)

RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, escala tècnica bàsica d’informàtica, amb denominació especialista tècnic o tècnica informàtics, perfil sistemes, mitjançant el sistema de concurs oposició. Referencia 22/175935. [2022/10111] (DIARI nº 9466, de 09.11.2022)

RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, escala tècnica bàsica d’informàtica, amb denominació especialista tècnic o tècnica informàtics, perfil aplicacions, mitjançant el sistema de concurs oposició. Referència 22/175942. [2022/10114] (DIARI nº 9466, de 09.11.2022)

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2022, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la contractació de personal laboral fix de l’entitat en els llocs de treball de tècnic o técnica de comunicació (convocatòria 01/2022), corresponent a l’oferta pública d’ocupació de la Corporació per a 2019. [2022/10217] (DIARI nº 9466, de 09.11.2022)

RESOLUCIÓ de 2 de novembre 2022, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tècnic de suport). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Química Sostenible i upramolecular. [2022/10314] (DIARI nº 9466, de 09.11.2022)

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2022, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tècnic de suport). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: de Neuropsicologia i Neuroimatge Funcional. [2022/10318] (DIARI nº 9466, de 09.11.2022)

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2022 de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la contractació de personal laboral fix de l’entitat en els llocs de treball de tècnic o tècnica de màrqueting (convocatòria 02/2022), corresponent a l’oferta pública d’ocupació de la Corporació per a 2019. [2022/10218] (DIARI nº 9466, de 09.11.2022)

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2022, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen a concurs places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral per al curs 2022/2023. [2022/10390] (DIARI nº 9466, de 09.11.2022)

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2022, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació per la qual es fan públiques les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la contractació de personal laboral fix de l’entitat en els llocs de treball de tècnic o tècnica lingüístics (convocatòria 05/2022), corresponent a l’oferta pública d’ocupació de la Corporació per al 2019. [2022/10329] (DIARI nº 9466, de 09.11.2022)

Anunci de convocatòria de processos selectius relacionats de la plantilla del personal funcionari del Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis, Salvament i Protecció Civil de la Província de Castelló. [2022/10325] (DIARI nº 9466, de 09.11.2022)

RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, subgrup C2, sector administració general, escala auxiliar administrativa, amb denominació administratiu o administrativa, mitjançant el sistema de concurs oposició. Referència 22/175984. [2022/10215] (DIARI nº 9466, de 09.11.2022)

RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2022, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es dona publicitat a les bases de la convocatòria del concurs per a la proposta de nomenament de la persona que ocuparà la Direcció General de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana. [2022/10008] (DIARI nº 9466, de 09.11.2022)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 19 d’octubre de 2022, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es publica la relació de llocs de treball de l’entitat. [2022/10350] (DIARI nº 9466, de 09.11.2022)

ACORD de 13 de setembre de 2022, adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-real, referent a l’aprovació definitiva de les bases per a la convocatòria de places d’oficial o oficiala de la Policia Local. [2022/10208] (DIARI nº 9466, de 09.11.2022)