DOGV Ofertes d'ocupació pública

15 novembre 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Consell Local Agrari de Sagunt. Anunci de les bases de la convocatòria de procediments selectius d’estabilització de l’ocupació temporal (expedient 22/134). [2022/9994] (DIARI nº 9469, de 14.11.2022)

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2022, de la directora gerent de la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana «Institut d’Investigació Sanitària La Fe» (IIS La Fe), per la qual es fa pública l’oferta d’ocupació pública de l’IIS La Fe per a l’any 2022. [2022/9945] (DIARI nº 9469, de 14.11.2022)

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2022, de la directora gerent de la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana «Institut d’Investigació Sanitària La Fe» (IIS La Fe), per la qual es fa pública la relació de llocs de treball (RLT) de l’IIS La Fe per a l’exercici 2022. [2022/10109] (DIARI nº 9469, de 14.11.2022)

RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen per a l’elecció de destí les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de control analític i seguretat agroalimentària A2-31, sector administració especial, convocatòria 99/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a la oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/10599] (DIARI nº 9469, de 14.11.2022)

RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen per a l’elecció de destí les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria de telecomunicacions A1-14, sector administració especial, convocatòria 89/18, torn lliure general i convocatòria 90/18 torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/10597] (DIARI nº 9469, de 14.11.2022)

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’executa la sentència 57/22 de la secció segona de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que desestima el recurs d’apel·lació contra la sentència 472/20, de 17 de novembre de 2020, dictada pel jutjat contenciós administratiu núm. 8 de València en procediment abreujat 292/20. [2022/10482] (DIARI nº 9469, de 14.11.2022)