DOGV Ofertes d'ocupació pública

09 novembre 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Castelló de la Plana. Modificació de l’oferta d’ocupació pública extraordinària per a l’estabilització de l’ocupació temporal per a l’exercici 2022. [2022/10306] (DIARI nº 9465, de 08.11.2022)

Empresa Municipal de Transports de València, SAU. Convocatòria d’un procés selectiu per a la cobertura de diversos llocs de treball en EMT València. [2022/9815] (DIARI nº 9465, de 08.11.2022)

RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos serveis auxiliars de seguretat i salut laborals de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de seguretat i salut en el treball, C2-08-02, sector administració especial, convocatòria 117/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/10356] (DIARI nº 9465, de 08.11.2022)

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 28/2022, de 28 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos auxiliar de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de gestió C2-01-01, sector administració general, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, convocatòria 20/22, pel sistema d’oposició corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/10440] (DIARI nº 9465, de 08.11.2022)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 26 de setembre de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, publicada en el DOGV número 9452, de data 7 d’octubre de 2022. [2022/10378] (DIARI nº 9465, de 08.11.2022)

RESOLUCIÓ de 25 d’octubre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es modifica la Resolució de 29 de juliol de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aproven la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants d’administratiu o administrativa de la funció administrativa dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la prova. [2022/10100] (DIARI nº 9465, de 08.11.2022)

RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2022 del president del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es modifica l’oferta d’ocupació pública 2022 i s’esmena un error en el nombre de places de tècnic o tècnica especialistes de laboratori oferides mitjançant el sistema de promoció interna en les ofertes d’ocupació pública 2018, 2019, 2020 i 2021. [2022/10258] (DIARI nº 9465, de 08.11.2022)

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2022, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es modifica la composició nominal de les comissions de selecció corresponents a les convocatòries de metge o metgessa d’urgència hospitalària i treballador o treballadora socials, CO/04/2022 i CO/10/2022, respectivament, convocades per resolucions d’aquest mateix òrgan de data 6 de juny de 2022. [2022/10312] (DIARI nº 9465, de 08.11.2022)

Ajuntament de Benicàssim. Anunci de les bases específiques per a la provisió per funcionaris o funcionàries de carrera de diverses places vacants en la plantilla. [2022/9817] (DIARI nº 9465, de 08.11.2022)

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2022/9868] (DIARI nº 9465, de 08.11.2022)

RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca el procés selectiu per a l’accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, escala tècnica bàsica d’informàtica, amb denominació especialista tècnic o tècnica informàtics, perfil aplicacions, mitjançant el sistema de concurs. Referència 22/182046. [2022/10118] (DIARI nº 9465, de 08.11.2022)

RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca un procés selectiu per a l’accés al grup C, subgrup C2, sector administració general, escala auxiliar administrativa, denominació administratiu o administrativa, mitjançant el sistema de concurs. Referència 22/182043 [2022/10174] (DIARI nº 9465, de 08.11.2022)

RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca el procés selectiu per a l’accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, escala tècnica bàsica d’informàtica, amb denominació especialista tècnic o tècnica informàtics, perfil sistemes, mitjançant el sistema de concurs. Referència 22/182048. [2022/10119] (DIARI nº 9465, de 08.11.2022)

RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca el procés selectiu per a l’accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, escala tècnica bàsica d’informàtica, amb denominació especialista tècnic o tècnica informàtics, perfil docència en línia, mitjançant el sistema de concurs. Referència 22/182049. [2022/10120] (DIARI nº 9465, de 08.11.2022)

RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca un procés selectiu per a l’accés al grup C, subgrup C2, sector administració especial, escala auxiliar tècnica i de laboratoris, amb denominació especialista de laboratori, perfil experimentació animal, mitjançant el sistema de concurs. Referència 22/182050. [2022/10176] (DIARI nº 9465, de 08.11.2022)

RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2022, del Rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca un concurs per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, dirección de secció (PF2188), amb destinació en l’Àrea de Comunicació d’aquesta universitat (codi: 2022/P/FC/CM/37). [2022/10138] (DIARI nº 9465, de 08.11.2022)

RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria de tècnic superior en l’àrea d’administració electrònica i transparència, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2022/P/FC/C/2), corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per al personal d’administració i serveis de la Universitat Politècnica de València. [2022/10229] (DIARI nº 9465, de 08.11.2022)

RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector d’administració especial, categoria d’ajudant d’arxius, biblioteca i museus en l’àrea de Biblioteca i Documentació Gràfica, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2022/P/FC/C/1), corresponent a les ofertes d’ocupació pública de l’any 2019 i l’any 2020 per al personal d’administració i serveis de la Universitat Politècnica de València. [2022/10228] (DIARI nº 9465, de 08.11.2022)

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es modifica la Resolució de 13 septiembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova la llista definitiva d’admesos i exclosos en el concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica especialistes en radiodiagnóstic dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, la data i l’hora de la prova. [2022/10107] (DIARI nº 9465, de 08.11.2022)