DOGV Ofertes d'ocupació pública

04 novembre 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 21 d’octubre de 2022 de la Universitat d’Alacant per la qual es publica la relació definitiva d’aspirants que han superat les proves selectives per a l’ingrés en l’escala d’oficials especialistes (referència C12/21) per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial imatge i comunicació en el Servei de Cultura de la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure. [2022/9749] (DIARI nº 9462, de 03.11.2022)

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual se substitueix una de les persones que integren l’òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d’accés al cos A1-23, convocatòries 150/18 i 151/18. [2022/10039] (DIARI nº 9462, de 03.11.2022)

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual se substitueix una de les persones que integren l’òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d’accés al cos C1-12, convocatòries 24/19 i 25/19. [2022/10042] (DIARI nº 9462, de 03.11.2022)

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual se substitueix a dos persones que integren l’òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d’accés al cos de serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliars d’infermeria C2-05-01, convocatòries 26/19 i 27/19. [2022/10043] (DIARI nº 9462, de 03.11.2022)

Ajuntament d’Alcoi. Bases que han de regir la convocatòria per a proveir places de policia local. [2022/9412] (DIARI nº 9462, de 03.11.2022)

Ajuntament de Museros. Convocatòria per a proveir una plaça d’administratiu o administrativa per contractació administrativa, inclosa en l’oferta d’ocupació pública ordinària per a 2021. [2022/9343] (DIARI nº 9462, de 03.11.2022)

Ajuntament de Sedaví. Anunci de l’ampliació de l’oferta d’ocupació pública, any 2022. [2022/9295] (DIARI nº 9462, de 03.11.2022)

RESOLUCIÓ de 13 d’octubre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives, pel procediment de concurs oposició, d’accés al grup A (subgrup A1), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’investigació, perfil conservació de col·leccions científiques, d’aquesta universitat. [2022/9614] (DIARI nº 9462, de 03.11.2022)

RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2022/9670] (DIARI nº 9462, de 03.11.2022)

RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca un procés selectiu, pel procediment de concurs, d’accés al grup C (subgrup C1), pel torn lliure, de personal laboral fix, categoria professional de tècnic o tècnica especialistes d’oficis (bufador o bufadora de vidre), d’aquesta universitat. [2022/9768] (DIARI nº 9462, de 03.11.2022)

RESOLUCIÓ de 17 d’octubre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca un procés selectiu, pel procediment de concurs, d’accés al grup C (subgrup C1), pel torn lliure, de personal laboral fix, categoria professional de tècnic o tècnica encarregats d’equip de treball (publicacions) d’aquesta universitat. [2022/9689] (DIARI nº 9462, de 03.11.2022)

Ajuntament d’Almassora. Bases que han de regir la convocatòria per a cobrir en propietat una plaça d’oficial o oficiala de la policia local, per promoció interna. [2022/9338] (DIARI nº 9462, de 03.11.2022)

Ajuntament de Burjassot. Convocatòria de procés selectiu per a la provisió en propietat d’onze places d’agent de policia local, escala administració especial, subescala serveis especials, classe policia local i els seus auxiliars, enquadrades en l’escala bàsica, grup C, subgrup C1, mitjançant el sistema de concurs oposició, així com la formació de borsa. [2022/9455] (DIARI nº 9462, de 03.11.2022)

Ajuntament de Crevillent. Informació pública en extracte de l’aprovació de les bases generals que han de regir en els processos selectius d’estabilització d’ocupació temporal. [2022/9369] (DIARI nº 9462, de 03.11.2022)

Ajuntament de Burjassot. Convocatòria de procés selectiu per a la provisió en propietat de dues places d’oficial o oficiala de policia local, escala administració especial, subescala serveis especials, classe policia local i els seus auxiliars, enquadrades en l’escala executiva, grup B, mitjançant el sistema de concurs oposició, així com la formació de borsa. [2022/9461] (DIARI nº 9462, de 03.11.2022)

Ajuntament de Catarroja. Informació pública de extracte de bases i convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’oficial o oficiala primera de manteniment, inclosa en l’oferta d’ocupació pública de l’exercici 2019. [2022/9400] (DIARI nº 9462, de 03.11.2022)

Ajuntament de Sedaví. Anunci de l’ampliació de l’oferta d’ocupació pública, any 2022. [2022/9288] (DIARI nº 9462, de 03.11.2022)

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2022, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador predoctoral en formació). Projectes dels grups d’investigació de la Universitat Jaume I: Biosupramat i Materials Multifuncionals. [2022/9970] (DIARI nº 9462, de 03.11.2022)

RESOLUCIÓ de 20 d’octubre de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la constitució d’una borsa de treball de tècnica o tècnic superiors de formació permanent, per a la prestació de serveis a l’Escola Politècnica Superior de Gandia, amb caràcter de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació (codi 2022/P/FI/ACON/18). [2022/9789] (DIARI nº 9462, de 03.11.2022)