DOGV Ofertes d'ocupació pública

22 novembre 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de la Pobla de Vallbona. Anunci de les bases del procés de selecció d’una plaça de subaltern o subalterna de l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019. [2022/10626] (DIARI nº 9474, de 21.11.2022)

Ajuntament de la Pobla de Vallbona. Anunci de convocatòria d’una plaça de psicòleg o psicòloga del Gabinet Psicopedagògic municipal, una plaça d’ADL, una plaça de tècnic o tècnica lingüístics, dues places de mestres EPA, dues places de tècnic o tècnica EPA, una plaça de treballador o treballadora socials i una plaça de coordinador o coordinadora socials. [2022/10634] (DIARI nº 9474, de 21.11.2022)

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria de tècnic superior de prevenció de riscos laborals en l’àrea de prevenció i riscos laborals, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2022/P/FC/C/9), corresponent a l’oferta d’ocupació pública del 2019 per al personal d’administració i serveis. [2022/10816] (DIARI nº 9474, de 21.11.2022)

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2022, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es corregeixen errors en la Resolució de 2 de novembre de 2022, de convocatòria de concurs de mèrits per a la constitució de borses de treball per a la cobertura de pròximes necessitats de caràcter temporal, de personal docent i investigador, contractat laboral, en la figura de professorat associat. [2022/10833] (DIARI nº 9474, de 21.11.2022)

Anunci del procés selectiu per a la cobertura indefinida, per convocatòria publica, del lloc 2_M_DIN, inclòs en la relació de llocs de treball de la Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani, dins de l’Àrea d’Investigació Meteorologia-Climatologia. [2022/10456] (DIARI nº 9474, de 21.11.2022)

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista amb la persona aprovada en les proves selectives d’accés al grup C (subgrup C1) pel torn lliure, de personal laboral fix, categoria de tècnic o tècnica especialistes d’oficis (jardineria en altura), convocada per la Resolució de 23 de setembre de 2021. [2022/10535] (DIARI nº 9474, de 21.11.2022)

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de veterinària de l’Administració de la Generalitat, A1-23, sector administració especial, convocatòria 15/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/10899] (DIARI nº 9474, de 21.11.2022)

RESOLUCIÓ de 16 de novembre 2022, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de la borsa de treball temporal per a la contractació laboral temporal, en la categoria de Subdirecció d’informatius no Diaris, i se’n fa pública la convocatòria. [2022/10832] (DIARI nº 9474, de 21.11.2022)

Ajuntament d’Algemesí. Anunci de les bases per a la provisió en propietat, per concurs específic de mèrits, obert a funcionaris i funcionàries de carrera d’altres administracions públiques, d’una plaça d’arquitecte o arquitecta superiors. [2022/10569] (DIARI nº 9474, de 21.11.2022)

Ajuntament de Catarroja. Anunci de les bases i convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’auxiliar administratiu o administrativa inclosa en el procés extraordinari d’estabilització d’ocupació temporal, pel sistema de concurs oposició. [2022/10632] (DIARI nº 9474, de 21.11.2022)

Ajuntament de Domeño. CORRECCIÓ d’errades de l’oferta d’ocupació pública de 2022, procés d’estabilització. [2022/10618] (DIARI nº 9474, de 21.11.2022)

Ajuntament de Manises. Anunci de convocatòria de procés selectiu per a la cobertura en propietat de sis places d’agent de policia local per torn lliure i cinc llocs d’agent de policia local mitjançant provisió per mobilitat. [2022/10588] (DIARI nº 9474, de 21.11.2022)

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2022, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: WANT - Prevención Psicosocial y Organizaciones Saludables. [2022/10802] (DIARI nº 9474, de 21.11.2022)