DOGV Ofertes d'ocupació pública

17 novembre 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Puebla de Arenoso. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2022 corresponent a una plaça de peó o peona de tasques múltiples. [2022/10548] (DIARI nº 9471, de 16.11.2022)

RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2022/10233] (DIARI nº 9471, de 16.11.2022)

Empresa Municipal de Transports de València, SAU. Convocatòria del procés selectiu per a la cobertura d’un lloc de treball de l’oferta d’ocupació pública, de titulat o titulada mitjans en Enginyeria, en l’Àrea d’Enginyeria. [2022/10565] (DIARI nº 9471, de 16.11.2022)

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es resol la convocatòria de la selecció de docents que actuaran com a coordinadors tècnics de les modalitats de competició que es convoquen en els pròxims campionats de Formació Professional Comunitat Valenciana Skills 2022, en el campionat nacional SpainSkills que tinga lloc després i, si és el cas, en els campionats internacionals EuroSkills i WorldSkills. [2022/10672] (DIARI nº 9471, de 16.11.2022)

RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2022, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals d’admesos i exclosos en el procés selectiu per a l’ingrés en l’escala oficials especialistes (referència CM-06/22), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial manteniment i oficis en els serveis tècnics d’investigació, pel sistema general d’accés lliure. [2022/10600] (DIARI nº 9471, de 16.11.2022)

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2022/10374] (DIARI nº 9471, de 16.11.2022)

RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2022/10383] (DIARI nº 9471, de 16.11.2022)

RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2022, de la Universitat d’Alacant per la qual es publiquen les llistes provisionals d’admesos i exclosos en el procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’oficials (referència CM-08/22), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial infraestructures, Departament de Construccions Arquitectòniques, pel sistema general d’accés lliure. [2022/10604] (DIARI nº 9471, de 16.11.2022)

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista de les persones aprovades de les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, pel torn lliure, de personal laboral fix, categoria d’oficial de manteniment, convocada per la Resolució de 14 d’octubre de 2021. [2022/10496] (DIARI nº 9471, de 16.11.2022)

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2022, del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es fa públic el resultat del concurs per a la provisió de places de professorat contractat doctor, convocades per la Resolució de data 3 de juny de 2022. [2022/10550] (DIARI nº 9471, de 16.11.2022)