DOGV Ofertes d'ocupació pública

14 novembre 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2022, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la contractació de personal laboral fix de l’entitat en els llocs de treball de Tècnic/a Publicista (convocatòria 03/2022), corresponent a l’oferta pública d’ocupació de la Corporació per al 2019. [2022/10571] (DIARI nº 9468, de 11.11.2022)

Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de la Província de València. Anunci de l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de 2022. [2022/9888] (DIARI nº 9468, de 11.11.2022)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 d’octubre de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2022/10573] (DIARI nº 9468, de 11.11.2022)

RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2022, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tècnic de suport). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: LABPSITEC - Psicopatologia, Avaluació i Tractament dels trastorns emocionals. [2022/10422] (DIARI nº 9468, de 11.11.2022)

RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, escala tècnica bàsica de comunicació, amb denominació especialista tècnic o tècnica de comunicació, perfil comunicació periodística i mitjans de difusió, mitjançant el sistema de concurs oposició. Referència 22/177385. [2022/10142] (DIARI nº 9468, de 11.11.2022)

RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, escala tècnica bàsica d’informàtica, amb denominació especialista tècnic o tècnica informàtics, perfil sistemes, mitjançant el sistema de concurs oposició. Referència 22/177391. [2022/10144] (DIARI nº 9468, de 11.11.2022)

RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, escala tècnica bàsica d’informàtica, amb denominació especialista tècnic o tècnica informàtics, perfil docència en línia, mitjançant el sistema de concurs oposició. Referència 22/177395. [2022/10145] (DIARI nº 9468, de 11.11.2022)

RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, escala tècnica bàsica d’informàtica, amb denominació especialista tècnic o tècnica informàtics, perfil aplicacions, mitjançant el sistema de concurs oposició. Referència 22/177389. [2022/10143] (DIARI nº 9468, de 11.11.2022)

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen definitivament els noms de les persones aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració general, categoria/escala tècnic superior de gestió, pel sistema de concurs oposició, convocades per la Resolució de 10 de desembre de 2019 (codi: 2019/P/FC/C/14). [2022/10441] (DIARI nº 9468, de 11.11.2022)

Ajuntament d’Algorfa. Anunci de les bases i la convocatòria de procés selectiu per a reclassificació de funcionari amb categoria d’oficial de la Policia Local d’Algorfa en el grup de classificació professional B. [2022/9902] (DIARI nº 9468, de 11.11.2022)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de seguiment de les borses d’ocupació temporal. [2022/10555] (DIARI nº 9468, de 11.11.2022)

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2022, de la Universitat d’Alacant, per la qual, d’acord amb les competències atribuïdes per la normativa vigent, es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per la Resolució d’1 de juliol de 2022, per a l’accés a l’escala tècnica de la Universitat d’Alacant, itinerari professional administració general, Servei de Gestió Econòmica i Comptabilitat (referència A02/22). [2022/10247] (DIARI nº 9468, de 11.11.2022)

RESOLUCIÓ de 3 de noviembre de 2022, de la Universitat d’Alacant, per la qual, d’acord amb les competències atribuïdes per la normativa vigent, es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per la Resolució de 30 de setembre de 2022, per a l’accés a l’escala oficial especialista de la Universitat d’Alacant, itinerari professional administració especial manteniment i oficis (referència CM-06/22). [2022/10289] (DIARI nº 9468, de 11.11.2022)

RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2022, de la Universitat d’Alacant, per la qual, d’acord amb les competències atribuïdes per la normativa vigent, es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per la Resolució de 30 de setembre de 2022, per a l’accés a l’escala d’oficials de la Universitat d’Alacant, itinerari professional administració especial infraestructures (referència CM-08/22). [2022/10282] (DIARI nº 9468, de 11.11.2022)

Ajuntament de Benissanó. Anunci de l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública 2022. [2022/9708] (DIARI nº 9468, de 11.11.2022)

Ajuntament de Castelló. Oferta d’ocupació pública extraordinària d’estabilització d’ocupació temporal, corresponent a l’exercici 2022. [2022/9954] (DIARI nº 9468, de 11.11.2022)

Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins. Anunci de les bases que regiran la convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça de conserge d’instal·lacions municipals per concurs oposició, inclosa en l’oferta d’ocupació pública de 2019. [2022/9978] (DIARI nº 9468, de 11.11.2022)

Ajuntament de Picassent. Anunci de la convocatòria de tretze places de monitor o monitora d’escoles esportives municipals. [2022/9963] (DIARI nº 9468, de 11.11.2022)

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2022, de la directora gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, per la qual s’informa de la publicació de les bases del procés selectiu per a cobrir les places de conducció i circulació de les ofertes d’ocupació pública d’aquesta entitat corresponents als anys 2020, 2021 i 2022, i es donen a conéixer. [2022/9904] (DIARI nº 9468, de 11.11.2022)

RESOLUCIÓ de 25 d’octubre del 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2022/10097] (DIARI nº 9468, de 11.11.2022)

RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca un procés selectiu, pel procediment de concurs, d’accés al grup C (subgrup C1), pel torn lliure, de personal laboral fix, categoria professional de tècnic especialista d’oficis (publicacions), d’aquesta universitat. [2022/10286] (DIARI nº 9468, de 11.11.2022)

RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca un procés selectiu, pel procediment de concurs, d’accés al grup A (subgrup A1), sector d’administració especial, escala tècnica superior de gestió de la investigació, pel torn lliure, d’aquesta universitat. [2022/10292] (DIARI nº 9468, de 11.11.2022)

RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca un procés selectiu, pel procediment de concurs, d’accés al grup C (subgrup C1), pel torn lliure, de personal laboral fix, categoria professional de oficial d’oficis (publicacions), d’aquesta universitat. [2022/10308] (DIARI nº 9468, de 11.11.2022)

RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives, pel procediment de concurs oposició, d’accés al grup A (subgrup A2), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica mitjana de planificació, anàlisi i avaluació, perfil de sociologia, d’aquesta universitat. [2022/10309] (DIARI nº 9468, de 11.11.2022)