DOGV Ofertes d'ocupació pública

07 novembre 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2022, de la presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana per a la cobertura del lloc de treball de Cap de Negociat de Tresoreria, Nòmines, Comptabilitat i Informació Transparència, en el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. [2022/10141] (DIARI nº 9463, de 04.11.2022)

Ajuntament de Sueca. Anunci de la convocatòria i bases per a la provisió en propietat d’una plaça de tècnic o tècnica d’administració general, cap de l’Àrea de Serveis Socials. [2022/9752] (DIARI nº 9463, de 04.11.2022)

RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es declara deserta la convocatòria de concurs general número 96/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d’administració especial, del cos A1-29, superior tècnic d’estadística de l’administració de la Generalitat. [2022/10076] (DIARI nº 9463, de 04.11.2022)

RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2022, la Direcció General de Funció Pública, per la qual es declara deserta la convocatòria de concurs general número 60/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d’administració especial, del cos A1-18 superior tècnic d’arquitectura de l’Administració de la Generalitat. [2022/10075] (DIARI nº 9463, de 04.11.2022)

Ajuntament d’Orihuela. Bases específiques i convocatòria per la qual es regirà el procés selectiu per a proveir mitjançant concurs de mèrits d’una plaça de psicòleg o psicòloga com a personal funcionari de carrera (Procés extraordinari d’estabilització). [2022/9528] (DIARI nº 9463, de 04.11.2022)

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es declara desert el lloc de cap de la Secció facultativa de Medicina Intensiva (plaça número 60.953) del Departament de Salut de Castelló, del concurs per a la provisió de diversos llocs de cap de servei i secció assistencials en diferents hospitals dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/10134] (DIARI nº 9463, de 04.11.2022)

RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica de telecomunicacions de l’Administració de la Generalitat, A2-11, sector administració especial, convocatòria 95/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/10182] (DIARI nº 9463, de 04.11.2022)

RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de seguretat i salut en el treball de l’Administració de la Generalitat, A1-09, sector administració especial, convocatòria 80/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/10187] (DIARI nº 9463, de 04.11.2022)

RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica de telecomunicacions de l’Administració de la Generalitat, A2-11, sector administració especial, convocatòria 95/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat [2022/10183] (DIARI nº 9463, de 04.11.2022)

RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de seguretat i salut en el treball de l’Administració de la Generalitat, A1-09, sector administració especial, convocatòria 79/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/10186] (DIARI nº 9463, de 04.11.2022)

RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos serveis auxiliars de seguretat i salut laborals de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de seguretat i salut en el treball, C2-08-02, sector administració especial, convocatòria 118/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i el procediment d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per al personal de la Administració de la Generalitat [2022/10185] (DIARI nº 9463, de 04.11.2022)

RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos de serveis auxiliars d’infraestructures i transport de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliars d’explotació portuària, C2-04-02, sector administració especial, convocatòria 127/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/10188] (DIARI nº 9463, de 04.11.2022)

RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica industrial de l’Administració de la Generalitat, A2-09, sector administració especial, convocatòria 49/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/10189] (DIARI nº 9463, de 04.11.2022)

RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos de serveis auxiliars de l’administració de justícia de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliars d’autòpsia, C2-10-01, sector administració especial, convocatòria 25/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/10190] (DIARI nº 9463, de 04.11.2022)

CORRECCIÓ d’errades a la Resolució del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives, pel procediment de concurs oposició, d’accés al grup A (subgrup A1), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’informàtica, d’aquesta Universitat (publicada al BOE del 19 d’octubre de 2022 i al DOGV del 20.10.2022). [2022/9794] (DIARI nº 9463, de 04.11.2022)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 4 d’octubre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives, pel procediment de concurs oposició, d’accés al grup A (subgrup A2), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica mitjana d’informàtica, d’aquesta universitat. [2022/9850] (DIARI nº 9463, de 04.11.2022)

Ajuntament de Pego. Anunci de la publicació de les bases per a la provisió d’una plaça de policia local. [2022/9843] (DIARI nº 9463, de 04.11.2022)

Ajuntament de Benetússer. Anunci de la convocatòria per a proveir en propietat dues places d’oficial o oficiala de policia, per promoció interna. [2022/9667] (DIARI nº 9463, de 04.11.2022)

RESOLUCIÓ de 20 d’octubre de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la constitució d’una borsa de treball de tècnica mitjana o tècnic mitjà de laboratori, per a la prestació de serveis al Departament de Comunicacions de la Universitat Politècnica de València, amb caràcter de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació (codi 2022/P/FI/ACON/17). [2022/9788] (DIARI nº 9463, de 04.11.2022)

Ajuntament de l’Eliana. Anunci de la convocatòria de tres places d’operari o operària de manteniment/conserge, subjectes al procés de consolidació/estabilització d’ocupació temporal. [2022/9613] (DIARI nº 9463, de 04.11.2022)

Ajuntament de Massanassa. Convocatòria i bases específiques per a la cobertura en propietat, per promoció interna, d’una plaça d’encarregat o encarregada de control de les contractes externes. [2022/9482] (DIARI nº 9463, de 04.11.2022)

Ajuntament d’Aldaia. Anunci de la informació publica de l’aprovació de les bases del procés selectiu per a la provisió definitiva de tres places d’oficial o oficiala sepulturers adscrits als cementeris municipals. [2022/9636] (DIARI nº 9463, de 04.11.2022)

Ajuntament de València. Anunci de les bases i convocatòria per a proveir en propietat 77 places d’agent de policia local. [2022/9537] (DIARI nº 9463, de 04.11.2022)

Ajuntament de Pilar de la Horadada. Extracte de la convocatòria i bases específiques dels processos extraordinaris d’estabilització per a proveir diverses places com a personal funcionari de carrera mitjançant concurs de mèrits, conforme amb les disposicions addicionals sisena i octava de la Llei 20/2021, de 28 de desembre. [2022/10056] (DIARI nº 9463, de 04.11.2022)