DOGV Ofertes d'ocupació pública

16 novembre 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es modifica la Resolució 19 de setembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aproven la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de seguretat alimentària (A1-S03-03), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la prova. [2022/10679] (DIARI nº 9470, de 15.11.2022)

Ajuntament de Dolores. Extracte de la convocatòria i les bases que han de regir el procés de promoció interna per a proveir en propietat una plaça d’oficial o oficiala de la Policia Local com a personal funcionari, vacant en la plantilla i inclosa en l’oferta d’ocupació pública de l’any 2019. [2022/10624] (DIARI nº 9470, de 15.11.2022)

Ajuntament de Pilar de la Horadada. Anunci de l’extracte de la convocatòria i bases específiques dels processos extraordinaris d’estabilització per a proveir diverses places, com a personal funcionari de carrera i personal laboral fix, mitjançant concurs oposició. [2022/10554] (DIARI nº 9470, de 15.11.2022)

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 20022, de la Universitat d’Alacant, per la qual, d’acord amb les competències atribuïdes per la normativa vigent, es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per la Resolució de 29 de setembre de 2022, per a l’accés a l’escala auxiliar de la Universitat d’Alacant, itinerari professional d’administració general (referència CM-01/22). [2022/10408] (DIARI nº 9470, de 15.11.2022)

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2022, de la Universitat d’Alacant, per la qual, d’acord amb les competències atribuïdes per la normativa vigent, es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per la Resolució de 30 de setembre de 2022, per a l’accés a l’escala bàsica de consergeria i suport de la Universitat d’Alacant, itinerari professional d’administració especial consergeria (referència CM-02/22). [2022/10412] (DIARI nº 9470, de 15.11.2022)

RESOLUCIÓ d’11 d’octubre de 2022, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, per promoció interna, torn especial, escala tècnica superior d’investigació (perfil protecció radiològica) d’aquesta universitat, convocades per la Resolució de 28 de juny de 2022. [2022/9420] (DIARI nº 9470, de 15.11.2022)

ORDRE 30/2022, de 14 de novembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoca el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir les places previstes en l’annex I del Decret 69/2022, de 27 de maig, del Consell, pel qual s’adapten les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per al personal de l’administració de la Generalitat, aprovades i pendents de convocatòria, i s’executa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. [2022/10717] (DIARI nº 9470, de 15.11.2022)