DOGV Ofertes d'ocupació pública

11 novembre 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2022, de la Direcció General de Recursos Humans per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball de naturalesa funcionarial de gestió sanitària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/10411] (DIARI nº 9467, de 10.11.2022)


RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, subgrup C2, sector administració especial escala auxiliar tècnica i de laboratoris, amb denominació especialista de laboratori, perfil experimentació animal, mitjançant el sistema de concurs oposició. Referència 22/177373. [2022/10216] (DIARI nº 9467, de 10.11.2022)


RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2022, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la constitució de borses de treball per a la cobertura de pròximes necessitats de caràcter temporal de personal docent i investigador contractat laboral, en la figura de professorat associat. [2022/10302] (DIARI nº 9467, de 10.11.2022)


RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, escala tècnica bàsica de laboratoris, amb denominació especialista tècnic de laboratori, perfil elèctric-electrònic, mitjançant el sistema de concurs oposició. Referència 22/177381. [2022/10139] (DIARI nº 9467, de 10.11.2022)


RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, subgrup C2, sector administració general, escala auxiliar administrativa, amb denominació administratiu o administrativa, mitjançant el sistema de concurs oposició. Referència 22/177377. [2022/10214] (DIARI nº 9467, de 10.11.2022)


RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria de tècnic superior en l’àrea d’infraestructura i manteniment, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2022/P/FC/C/5), corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per al personal d’administració i serveis de la Universitat Politècnica de València. [2022/10232] (DIARI nº 9467, de 10.11.2022)


RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria de tècnic superior en l’àrea de Comunicació, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2022/P/FC/C/4), corresponent a l’oferta d’ocupació pública del 2019 per al personal d’administració i serveis de la Universitat Politècnica de València. [2022/10230] (DIARI nº 9467, de 10.11.2022)


RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2022, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es declara deserta la convocatòria del procediment de provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 4043, cap del Servei de Música en l’Institut Valencià de Cultura, convocatòria 93/2022. [2022/10431] (DIARI nº 9467, de 10.11.2022)


RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2022/9979] (DIARI nº 9467, de 10.11.2022)


RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2022/9980] (DIARI nº 9467, de 10.11.2022)


RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2022, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, pel torn lliure, sector d’administració especial, escala de tècnica superior d’informàtica, pel procediment de concurs oposició, convocades per la Resolució de 23 de març de 2022. [2022/10310] (DIARI nº 9467, de 10.11.2022)


RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2022, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es resol el concurs específic per a la provisió dels llocs de treball del subgrup professional C1 i subgrups professionals C1/C2 d’aquesta agència, oberts a personal funcionari de totes les administracions públiques. [2022/10419] (DIARI nº 9467, de 10.11.2022)


RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2022 del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Química Sostenible i Supramolecular. [2022/10328] (DIARI nº 9467, de 10.11.2022)


RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, escala bàsica esportiva, amb denominació especialista tècnic o tècnica esportius, mitjançant el sistema de concurs oposició. Referència 22/175919. [2022/10132] (DIARI nº 9467, de 10.11.2022)