DOGV Ofertes d'ocupació pública

30 novembre 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de la Pobla de Vallbona. Anunci de les bases i convocatòria dels processos de selecció per estabilització de tres places d’assistent de menjador, dues places d’assistent d’ajuda a domicili, una plaça d’inspector de serveis i una plaça de mantenidor d’instal·lacions esportives. [2022/10704] (DIARI nº 9480, de 29.11.2022)

Ajuntament d’Algorfa. Anunci de les bases i convocatòria de procés selectiu per a cobrir en propietat dues places d’agent de policia local, una per torn lliure i l’altra per mobilitat. [2022/10780] (DIARI nº 9480, de 29.11.2022)

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es determina la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de laboratori d’anàlisi química (A1-S03-06), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/11150] (DIARI nº 9480, de 29.11.2022)

Ajuntament d’Ondara. Anunci de bases per a la selecció per estabilització d’ocupació temporal de l’oferta d’ocupació pública de 2021. [2022/10730] (DIARI nº 9480, de 29.11.2022)

Ajuntament de Xixona. Anunci de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat de dues places d’ajudant d’oficis de la brigada de jardins per estabilització d’ocupació temporal. [2022/10688] (DIARI nº 9480, de 29.11.2022)

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es determina la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos superior tècnic d’administració sanitària de l’Administració de la Generalitat, escala de metges o metgesses d’administració sanitària (A1-S02-01), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/11151] (DIARI nº 9480, de 29.11.2022)

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual, en execució de la sentència dictada en el procediment ordinari 2-415-2019-TE, de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, es modifica la Resolució de 19 de desembre de 2018, del tribunal del concurs oposició per a la provisió, pel torn lliure, del cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de veterinaris i veterinàries de salut pública (A1-S03-07), personal funcionari d’administració especial d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució provisional del concurs oposició. [2022/11072] (DIARI nº 9480, de 29.11.2022)

Ajuntament de Castalla. Anunci de convocatòria de procés selectiu de provisió en propietat d’una plaça de tècnic o tècnica de recursos humans. [2022/10738] (DIARI nº 9480, de 29.11.2022)

Ajuntament de Benirredrà. Anunci de convocatòria per a la provisió una plaça de tècnic o tècnica administratius, mitjançant sistema de concurs, en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal. [2022/10765] (DIARI nº 9480, de 29.11.2022)

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista definitiva de persones admeses per a les proves selectives d’accés i es fan públiques la composició de l’órgan tècnic de selecció i la data de celebració de l’exercici, per a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 19, tècnic o tècnica de registre, cap de magatzem i muntatge, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019, convocatòria 24/2021. [2022/10813] (DIARI nº 9480, de 29.11.2022)

Ajuntament de Xirivella. Edicte sobre l’extracte de les bases específiques que regiran el concurs de mèrits número 28, per a la provisió definitiva del lloc de treball número 24 de la relació de llocs de treball, tècnic o tècnica de contractació, transparència i règim jurídic, cap de servei. [2022/11147] (DIARI nº 9480, de 29.11.2022)

Ajuntament de Xirivella. Edicte sobre l’extracte de les bases específiques que regiran el concurs de mèrits número 29, per a la provisió definitiva del lloc de treball número 72 de la relació de llocs de treball, administratiu o administrativa d’estadística, cap de negociat. [2022/11143] (DIARI nº 9480, de 29.11.2022)

Ajuntament de Xixona. Anunci de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans d’arquitectura per estabilització d’ocupació temporal. [2022/10666] (DIARI nº 9480, de 29.11.2022)

Ajuntament de Xixona. Anunci de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans d’enginyeria enginyer o enginyera d’obres públiques, per estabilització d’ocupació temporal, segons la Llei 20/2021, de 28 de desembre. [2022/10664] (DIARI nº 9480, de 29.11.2022)

Ajuntament de Xixona. Anunci de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça de tècnic o tècnica d’animació sociocultural per estabilització d’ocupació temporal. [2022/10668] (DIARI nº 9480, de 29.11.2022)

Ajuntament de Xixona. Anunci de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans (cap de l’Agència de Desenvolupament Local) per estabilització d’ocupació temporal. [2022/10677] (DIARI nº 9480, de 29.11.2022)

Ajuntament de Xixona. Anunci de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat de huit places d’operari o operària de neteja per estabilització d’ocupació temporal. [2022/10687] (DIARI nº 9480, de 29.11.2022)

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals d’admesos i exclosos en el procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’oficials (referència CM-10/22), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial prevenció i salut en el Departament d’Infermeria, pel sistema general d’accés lliure. [2022/11083] (DIARI nº 9480, de 29.11.2022)

Ajuntament de Xixona. Anunci de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça de tècnic o tècnica superiors en psicologia per a l’estabilització d’ocupació temporal segons la Llei 20/2021, de 28 de desembre. [2022/10728] (DIARI nº 9480, de 29.11.2022)

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2022/10887] (DIARI nº 9480, de 29.11.2022)

RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es corregeix l’error d’omissió advertit en la Resolució rectoral número 02881/2022, de 28 d’octubre de 2022, per la qual es convoca el procés selectiu per a l’accés al grup C, subgrup C2, sector administració general, escala auxiliar administrativa, denominació administratiu o administrativa, mitjançant el sistema de concurs. Referencia 22/182043. [2022/11091] (DIARI nº 9480, de 29.11.2022)

Ajuntament de Catarroja. Anunci de les bases i convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat de quatre places d’agent de policia local. Oferta d’ocupació pública 2019 i 2020. [2022/10652] (DIARI nº 9480, de 29.11.2022)

RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es corregeix l’error d’omissió advertit en la Resolució rectoral número 02880/2022, de 28 d’octubre de 2022, per la qual es convoca el procés selectiu per a l’accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, escala tècnica bàsica d’informàtica, amb denominació especialista tècnic o tècnica informàtics, perfil aplicacions, mitjançant el sistema de concurs. Referència 22/182046. [2022/11092] (DIARI nº 9480, de 29.11.2022)

RESOLUCIÓ d’11 de novembre de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica definitivament la relació de les persones aspirants seleccionades per ordre de puntuació, que conformen la borsa de treball de tècnica o tècnic superiors per a la prestació de serveis a l’Institut de Ciències de l’Educació, amb caràcter de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació (codi 2022/P/FI/ACON/9). [2022/10869] (DIARI nº 9480, de 29.11.2022)

RESOLUCIÓ d’11 de novembre de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica definitivament la relació de les persones aspirants seleccionades per ordre de puntuació, que conformen la borsa de treball de la categoria/escala tècnic o tècnica superiors prevenció de riscos laborals, per a la prestació de serveis al Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral, amb caràcter de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació (codi 2020/P/FI/ACON/13). [2022/10871] (DIARI nº 9480, de 29.11.2022)

Ajuntament de Dénia. Bases especifiques d’una plaça d’intendent de la policia local com a personal funcionari de carrera, per promoció interna ordinària mitjançant concurs oposició i curs selectiu. [2022/10745] (DIARI nº 9480, de 29.11.2022)

RESOLUCIÓ 25 de novembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 105/2022, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d’administració especial del cos C2-02 serveis auxiliars generals de l’Administració de la Generalitat, escala C2-02-01 conducció de vehicles d’ alts càrrecs, i escala C2-02-02 conducció i mecànica de vehicles. [2022/11290] (DIARI nº 9480, de 29.11.2022)

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es determina la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos d’especialistes en salut pública de l’Administració de la Generalitat (C1-S02), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/11145] (DIARI nº 9480, de 29.11.2022)

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es determina la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de farmacèutics i farmacèutiques de salut pública (A1-S03-02), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/11148] (DIARI nº 9480, de 29.11.2022)

Ajuntament de Xixona. Anunci de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’informàtic o informàtica per estabilització d’ocupació temporal. [2022/10657] (DIARI nº 9480, de 29.11.2022)

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual es nomena un nou membre dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d’accés als cossos de catedràtics i catedràtiques d’Ensenyament Secundari i catedràtics i catedràtiques d’escoles oficials d’idiomes, convocat per l’Ordre 44/2022, de 25 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. [2022/11085] (DIARI nº 9480, de 29.11.2022)

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es modifica l’agrupació de llocs de treball APT-APF-06. [2022/11192] (DIARI nº 9480, de 29.11.2022)

RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es determina la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos superior de gestió de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de seguretat alimentària i laboratori (A2 S03 02), funcionaris o funcionàries d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/11152] (DIARI nº 9480, de 29.11.2022)