DOGV Ofertes d'ocupació pública

18 novembre 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Sumacàrcer. Oferta d’ocupació pública extraordinària per a estabilització d’ocupació temporal. [2022/10740] (DIARI nº 9472, de 17.11.2022)

RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2022, de la Universitat d’Alacant per la qual es publiquen les llistes provisionals d’admesos i exclosos en el procés selectiu per a l’ingrés en l’escala bàsica de consergeria i suport (referència CM-02/22), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial consergeria, en la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure. [2022/10607] (DIARI nº 9472, de 17.11.2022)

RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2022, de la Universitat d’Alacant per la qual es publiquen les llistes provisionals d’admesos i exclosos en el procés selectiu per a l’ingrés en l’escala auxiliar (referència CM-01/22), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració general, en la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure. [2022/10605] (DIARI nº 9472, de 17.11.2022)

RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. (Convocatòria 170). [2022/10449] (DIARI nº 9472, de 17.11.2022)

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2022, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tècnic de suport). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: IRS Lab. [2022/10522] (DIARI nº 9472, de 17.11.2022)

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2022, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Institut de Materials Avançats. Perfil Síntesi. [2022/10512] (DIARI nº 9472, de 17.11.2022)

RESOLUCIÓ d’11 novembre de 2022, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tècnic de suport). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Investigació en videojocs. [2022/10685] (DIARI nº 9472, de 17.11.2022)

RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es resol el concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants de grup A/C, subgrup A2/C1, administració general, amb destinació en el Servei de Gestió d’Estudis. Referència 2022/59350. [2022/10313] (DIARI nº 9472, de 17.11.2022)

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2022, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: LABPSITEC - Psicopatologia, Avaluació i Tractament dels trastorns emocionals. [2022/10523] (DIARI nº 9472, de 17.11.2022)

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen a concurs públic diverses places de professorat contractat doctor en règim d’interinitat. Referència: 02942/2022. [2022/10423] (DIARI nº 9472, de 17.11.2022)

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2022, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es fa públic el resultat del concurs per a la provisió de places de professorat contractat doctor, convocades per la Resolució de 3 de juny de 2022, del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló. [2022/10767] (DIARI nº 9472, de 17.11.2022)

RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector d’administració especial, categoria de tècnic mitjà en l’àrea de catalogació i arxivament del patrimoni cultural, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2022/P/FC/C/6), corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per al personal d’administració i serveis de la Universitat Politècnica de València. [2022/10691] (DIARI nº 9472, de 17.11.2022)

RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria de tècnic superior de laboratori en l’àrea d’ecosistemes agroforestals, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2022/P/FC/C/7), corresponent a l’oferta d’ocupació pública del 2019 per al personal d’administració i serveis de la Universitat Politècnica de València. [2022/10692] (DIARI nº 9472, de 17.11.2022)

RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es resol el concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants de grup A/C, subgrup A2 /C1, administració general, amb destinació en el Servei de Gestió d’Estudis. Referència 2022/59348. [2022/10311] (DIARI nº 9472, de 17.11.2022)

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2022, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos de funcionaris docents universitaris pel sistema de promoció interna. [2022/10327] (DIARI nº 9472, de 17.11.2022)

RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. (Convocatòria 171). [2022/10451] (DIARI nº 9472, de 17.11.2022)

RESOLUCIÓ de 14 de noviembre de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés i es fan públiques la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració del primer exercici per a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 100, tècnic o tècnica d’activitats culturals, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 14/2021. [2022/10795] (DIARI nº 9472, de 17.11.2022)

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2022, per la qual es deixa sense efecte la convocatòria de la plaça número 7017, de professorat contractat doctor, adscrita a l’àrea de Tecnologia Electrònica, publicada mitjançant la Resolució de 27 d’octubre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca un concurs públic per a la provisió de places de professorat contractat doctor destinades a la incorporació de personal investigador doctor que haja finalitzat el programa «Ramón y Cajal» i haja obtingut el certificat I3. Convocatòria número 4/2022. [2022/10752] (DIARI nº 9472, de 17.11.2022)