DOGV Ofertes d'ocupació pública

08 novembre 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, un lloc de treball de naturalesa funcionarial anunciat en la convocatòria número 113/2022, de 7 de setembre de 2022. [2022/10272] (DIARI nº 9464, de 07.11.2022)

RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es fa públic el resultat del concurs per a la provisió de la plaça de direcció de Servei facultativa de Psiquiatria en el Departament de Salut de València-Hospital General, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/10270] (DIARI nº 9464, de 07.11.2022)

RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria de tècnic superior en l’àrea de gestió cultural i patrimoni, pel sistema de concurs oposició (codi 2022/P/FC/C/3), corresponent a l’oferta d’ocupació pública del 2019 per al personal d’administració i serveis de la Universitat Politècnica de València. [2022/10236] (DIARI nº 9464, de 07.11.2022)

Ajuntament d’Alboraia. Anunci de la convocatòria i bases del procés selectiu per a la provisió de quatre places d’agent de policia local. [2022/9733] (DIARI nº 9464, de 07.11.2022)

RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2022, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’adjudica la plaça de professora o professor contractats doctors número DC05011, en l’àrea de coneixement de Sociología. [2022/9570] (DIARI nº 9464, de 07.11.2022)

Ajuntament de Callosa de Segura. Extracte de la convocatòria per a cobrir per personal funcionari de carrera quatre places d’assistent o assistenta social, enquadrades en l’escala d’administració especial/tècnica, grup de classificació A subgrup A2. [2022/9734] (DIARI nº 9464, de 07.11.2022)

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2022, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’oficials especialistes de la Universitat d’Alacant (grup C, subgrup C1) pel sistema de concurs de mèrits. Referència CM-03/22. [2022/9354] (DIARI nº 9464, de 07.11.2022)

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2022, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’oficials (grup C, subgrup C2) pel sistema de concurs de mèrits. Referencia CM-09/22. [2022/9355] (DIARI nº 9464, de 07.11.2022)

RESOLUCIÓ de 21 d’octubre del 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2022/9805] (DIARI nº 9464, de 07.11.2022)

RESOLUCIÓ de 20 d’octubre de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2022/9806] (DIARI nº 9464, de 07.11.2022)

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C (subgrup C1), per promoció interna - torn especial, sector d’administració general, escala de suport administratiu d’aquesta universitat. [2022/9896] (DIARI nº 9464, de 07.11.2022)

RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca un concurs públic per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter indefinit (professorat contractat doctor). Convocatòria número 3/2022. [2022/9984] (DIARI nº 9464, de 07.11.2022)

RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca un concurs públic per a la provisió de places de personal contractat doctor, destinades a la incorporació de personal investigador doctor que haja finalitzat el Programa «Ramón y Cajal» i haja obtingut el certificat I3. Convocatòria número 4/2022. [2022/9985] (DIARI nº 9464, de 07.11.2022)

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2022, per la qual es fa públic el resultat del concurs per a la provisió de places de professorat contractat doctor, convocades per la Resolució del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de data 3 de juny de 2022 (DOGV 09.06.2022). [2022/10290] (DIARI nº 9464, de 07.11.2022)

Ajuntament d’Alboraia. Anunci de la convocatòria i bases del procés selectiu per a la provisió de dues places d’oficial o oficiala de policia local per mitjà de concurs oposició, pel torn de promoció interna ordinària. [2022/9731] (DIARI nº 9464, de 07.11.2022)

RESOLUCIÓ de 20 de octubre de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es corregeix l’error advertit en la Resolució rectoral número 02646/2022, de 7 d’octubre de 2022, per la qual es resol el concurs de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1, administració general, amb destinació en CEGECA-Sant Joan. Suport administratiu a la docència i la investigació. Referència 2022/10570. [2022/9704] (DIARI nº 9464, de 07.11.2022)

RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 124/2022, per a la provisió de llocs de treball de direcció, de naturalesa funcionarial, d’administració especial, dels cossos A1-07 superior tècnic de traducció i interpretació lingüística i A2-03 superior de de promoció lingüística, de l’Administració de la Generalitat. [2022/10078] (DIARI nº 9464, de 07.11.2022)

Ajuntament d’Alboraia. Convocatòria i bases del procés selectiu per a la provisió de dues places d’oficial o oficiala de policia local per mitjà de concurs oposició, pel torn de promoció interna ordinària. [2022/9732] (DIARI nº 9464, de 07.11.2022)

Ajuntament d’Orihuela. Anunci de les bases específiques del procés selectiu per a proveir mitjançant un concurs de mèrits una plaça de tècnic o tècnica documentals, personal laboral. [2022/10148] (DIARI nº 9464, de 07.11.2022)

ACORD de 28 d’octubre de 2022, del Consell, pel qual es modifica la forma de provisió de determinats llocs de treball de la plantilla del personal al servei de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. [2022/10246] (DIARI nº 9464, de 07.11.2022)

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 123/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d’administració especial del cos A1-21 superior tècnic d’administració cultural de l’Administració de la Generalitat. [2022/10196] (DIARI nº 9464, de 07.11.2022)

Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA). Convocatòria per a la reobertura de dues borses de treball per a efectuar la contractació laboral temporal o la cobertura futura de vacants provisionals d’enginyers i enginyeres tècnics en informàtica i d’especialistes de maneig de flora i fauna. [2022/9867] (DIARI nº 9464, de 07.11.2022)

Ajuntament de Callosa de Segura. Extracte de la convocatòria per a cobrir per personal funcionari de carrera una plaça de monitor o monitora de serveis socials, enquadrada en l’escala d’administració especial/comeses especials, grup de classificació C, subgrup C2. [2022/9721] (DIARI nº 9464, de 07.11.2022)

Ajuntament de Carcaixent. Anunci de la informació pública sobre la modificació de l’Oferta extraordinària d’ocupació pública, exercici 2022 (Llei 20/2021). [2022/9728] (DIARI nº 9464, de 07.11.2022)

RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2022 del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tècnic de suport). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Ètica pràctica y democràcia. [2022/10077] (DIARI nº 9464, de 07.11.2022)

ACORD de 28 d’octubre de 2022, del Consell, pel qual es modifica la forma de provisió de determinats llocs de treball de la plantilla del personal al servei de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. [2022/10248] (DIARI nº 9464, de 07.11.2022)

Edicte de l’Ajuntament de Gátova en relació a la participació pública i consultes de la versió preliminar del Pla general estructural i del Pla d’ordenació detallada. [2022/9802] (DIARI nº 9464, de 07.11.2022)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 18 d’octubre de 2022, de la directora general de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d’accés als cossos de catedràtics i catedràtiques d’Ensenyament Secundari i catedràtics i catedràtiques d’escoles oficials d’idiomes, convocat per Ordre 44/2022, de 25 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. [2022/10278] (DIARI nº 9464, de 07.11.2022)

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Anunci de l’extracte del contingut de la decisió d’autorització d’una obra subterrània en el terme municipal de Barracas. Expedient: ASOSUB/2019/34/12. [2022/9729] (DIARI nº 9464, de 07.11.2022)

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Correcció d’errades de la informació pública de l’autorització d’implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, ocupació de vies pecuàries i declaració d’utilitat pública, en concret, denominada PSF Salinetas, i la seua línia elèctrica d’interconnexió, amb potència màxima total dels mòduls fotovoltaics (pic) 49.955 kW, potència nominal dels inversors 43,2 MW i capacitat d’accés concedida 37.226 kW, a situar al terme municipal de Novelda, sotmesa a avaluació d’impacte ambiental ordinària. Expedient ATALFE/2020/159. [2022/9798] (DIARI nº 9464, de 07.11.2022)

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d’autorització d’implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcción, corresponents a una central fotovoltaica denominada FV Monforte II, amb una potència màxima total dels mòduls fotovoltaics (pic) de 5.980 kW, una potència nominal dels inversors de 4.989 kW i una capacitat d’accés concedida de 4.500 MW, a situar al terme municipal de Monforte del Cid (Alacant). Expedient ATALFE/2022/49/03. [2022/9957] (DIARI nº 9464, de 07.11.2022)

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Informació pública de les sol·licituds d’autorització d’implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, ocupació de vies pecuàries i la declaració d’utilitat pública, en concret, corresponents a una central fotovoltaica denominada Godelleta 8 i la seua infraestructura d’evacuació, amb potència màxima total dels mòduls fotovoltaics (pic) 49,995 MW, potència nominal dels inversors 50,31 MW i capacitat d’accés concedida 45 MW, a situar en el terme municipal de Villar del Arzobispo, sotmesa a avaluació d’impacte ambiental ordinària. Expedient ATALFE/2020/136. [2022/10067] (DIARI nº 9464, de 07.11.2022)

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Anunci de la informació pública de les sol·licituds d’autorització d’implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, en concret, corresponents a una central fotovoltaica denominada «FV Godelleta 10» i la seua infraestructura d’evacuació, amb potència màxima total dels mòduls fotovoltaics (pic): 49,951 MWp, potència nominal dels inversors: 49,14 MWn i capacitat d’accés concedida: 45 MW, que s’ha de situar al terme municipal de Llíria i Andilla (València), sotmesa a avaluació d’impacte ambiental. Expedient ATALFE/2020/164. [2022/10345] (DIARI nº 9464, de 07.11.2022)