DOGV Ofertes d'ocupació pública

23 novembre 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2022, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València, per la qual es modifiquen les bases generals que han de regir diversos processos selectius d’ingrés o accés de personal al CHGUV, derivats de l’execució d’ofertes d’ocupació pública dels anys 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022, del CHGUV. [2022/10910] (DIARI nº 9475, de 22.11.2022)

Ajuntament d’Antella. Convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça d’auxiliar administratiu o administrativa mitjançant el sistema de concurs oposició, per torn lliure. [2022/10596] (DIARI nº 9475, de 22.11.2022)

Ajuntament de Castelló de la Plana. Anunci de l’extracte de les bases específiques per a la provisió, mitjançant concurs, de llocs de treball del subgrup A1. [2022/10743] (DIARI nº 9475, de 22.11.2022)

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2022, de la Universitat d’Alacant, per la qual es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per la Resolució de 30 de setembre de 2022, per a l’accés a l’escala d’oficials especialistes de la Universitat d’Alacant, itinerari professional administració especial laboratoris d’instrumentació científica (referència CM-04/22). [2022/10781] (DIARI nº 9475, de 22.11.2022)

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca un procés selectiu, pel procediment de concurs, d’accés al grup C (subgrup C1), sector d’administració general, escala administrativa, pel torn lliure, d’aquesta universitat. [2022/10453] (DIARI nº 9475, de 22.11.2022)

Ajuntament de l’Alfàs del Pi. Bases específiques que han de regir les convocatòries per a proveir dènou places dins del procés d’estabilització d’ocupació temporal. [2022/10881] (DIARI nº 9475, de 22.11.2022)

Ajuntament de l’Eliana. Anunci de la convocatòria d’un lloc de cap de la Secció d’Intervenció mitjançant concurs de mèrits, obert a personal funcionari de carrera d’altres administracions públiques locals. [2022/10304] (DIARI nº 9475, de 22.11.2022)

Ajuntament de la Pobla del Duc. CORRECCIÓ d’errades de l’oferta d’ocupació pública per a l’estabilització d’ocupació per a l’any 2022. [2022/10625] (DIARI nº 9475, de 22.11.2022)

Ajuntament de Xixona. Convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça de tècnic o tècnica mitjan d’enginyeria industrial per estabilització d’ocupació temporal. [2022/10665] (DIARI nº 9475, de 22.11.2022)

RESOLUCIÓ d’11 de novembre de 2022, de la Universitat de València, per la qual es realitza l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec del conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i la Universitat de València, per a la promoció de doctorats en Col·laboració amb Empreses en 2022. [2022/10673] (DIARI nº 9475, de 22.11.2022)

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2022, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador predoctoral en formació). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Dynamic Materials and Self-Assembling Systems. [2022/10773] (DIARI nº 9475, de 22.11.2022)

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2022, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador predoctoral en formació). Projectes del grup d’investigació: Estudis Interdisciplinaris i Noves Aplicacions en Prehistòria (Pre-EINA). [2022/10774] (DIARI nº 9475, de 22.11.2022)

RESOLUCIÓ de 16 de novembre 2022, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tècnic de suport). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Òptica GROC-UJI. [2022/10834] (DIARI nº 9475, de 22.11.2022)

Ajuntament de Sollana. Anunci de l’aprovació definitiva del Pla d’ordenació dels recursos humans i la modificació de la relació de llocs de treball inclosa en el Pla, i desestimació de l’al·legació presentada. [2022/10439] (DIARI nº 9475, de 22.11.2022)

RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2022, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Green Investigation and Development (GID). [2022/10835] (DIARI nº 9475, de 22.11.2022)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 28 d’octubre de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca el procés selectiu per a l’accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, escala tècnica bàsica d’informàtica, amb denominació especialista tècnic o tècnica informàtics, perfil aplicacions, mitjançant el sistema de concurs. Referència 22/182046. [2022/10822] (DIARI nº 9475, de 22.11.2022)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 28 d’octubre de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, escala tècnica bàsica de laboratoris, amb denominació especialista tècnic o tècnica de laboratori, perfil electricoelectrònic, mitjançant el sistema de concurs oposició. Referència 22/175932. [2022/10934] (DIARI nº 9475, de 22.11.2022)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 28 d’octubre de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca el procés selectiu per a l’accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, escala tècnica bàsica d’informàtica, amb denominació especialista tècnic o tècnica informàtics, perfil sistemes, mitjançant el sistema de concurs. Referència 22/182048 [2022/10826] (DIARI nº 9475, de 22.11.2022)

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2022, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tècnic de suport). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: GAME. [2022/10801] (DIARI nº 9475, de 22.11.2022)