DOGV Ofertes d'ocupació pública

24 novembre 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV_24112022

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 20/2022, de 27 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria de camins, canals i ports de l’Administració de la Generalitat, A1-11, sector administració especial, convocatòria 14/22, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/10937] (DIARI nº 9476, de 23.11.2022)

Ajuntament de Burjassot. Anunci de la convocatòria d’un procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’inspector o inspectora de policia local mitjançant el sistema de concurs oposició. [2022/9457] (DIARI nº 9476, de 23.11.2022)

RESOLUCIÓ de 15 novembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es modifica la Resolució de 22 de juliol de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants d’infermer o infermera dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, la data i l’hora de la prova. [2022/10829] (DIARI nº 9476, de 23.11.2022)

Ajuntament de la Pobla de Vallbona. Anunci de les bases del procés de selecció d’una plaça d’administratiu o administrativa de gabinet de comunicació inclosa en l’oferta d’ocupació pública per estabilització de l’any 2021. [2022/10539] (DIARI nº 9476, de 23.11.2022)

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2022, del sotssecretari de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual es publica el resultat del procés de selecció convocat per la Resolució de 2 de juny de 2022, de la Sotssecretaria de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per a la provisió de dotze llocs de treball de naturalesa laboral temporal, adscrits a la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, corresponents al programa «Interact», cofinançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). [2022/10956] (DIARI nº 9476, de 23.11.2022)

Ajuntament de la Vall d’Uixó. Anunci de rectificació de l’oferta d’estabilització d’ocupació pública temporal de l’any 2022. [2022/10531] (DIARI nº 9476, de 23.11.2022)

Ajuntament de Los Montesinos. Anunci de les bases i convocatòria excepcional en el marc del procés d’estabilització d’ocupació temporal, per concurs, per a cobrir una plaça d’agent de policia local. [2022/10549] (DIARI nº 9476, de 23.11.2022)

Ajuntament de Pilar de la Horadada. Correcció d’errades de l’anunci de l’extracte de la convocatòria i bases específiques dels processos extraordinaris d’estabilització per a proveir diverses places, com a personal funcionari de carrera i personal laboral fix, mitjançant concurs oposició.. [2022/10898] (DIARI nº 9476, de 23.11.2022)

Ajuntament de Quatretonda. Anunci de bases i convocatòria excepcional en el marc del procés d’estabilització d’ocupació temporal per concurs per a cobrir les places de mestre o mestra d’Educació Infantil, mestre o mestra d’escola permanent d’adults i educador o educadora infantils. [2022/10771] (DIARI nº 9476, de 23.11.2022)

Ajuntament de la Pobla de Vallbona. Anunci de les bases del procés selectiu d’una plaça vacant de mantenidor o mantenidora d’instal·lacions esportives inclosa en l’oferta d’ocupació pública de 2020. [2022/10541] (DIARI nº 9476, de 23.11.2022)

Ajuntament de Quatretonda. Anunci de bases i convocatòria excepcional en el marc del procés d’estabilització d’ocupació temporal per concurs-oposició per a cobrir la plaça d’ agent de policia local. [2022/10772] (DIARI nº 9476, de 23.11.2022)

Ajuntament del Puig de Santa Maria. Convocatòria del procés selectiu per a provisió temporal, en règim de comissió de serveis, d’un lloc d’administratiu o administrativa d’administració general. [2022/10585] (DIARI nº 9476, de 23.11.2022)

Ajuntament dels Poblets. Anunci de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d’un lloc d’agent de policia local per torn lliure. [2022/10547] (DIARI nº 9476, de 23.11.2022)

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives, pel procediment de concurs oposició, d’accés al grup A (subgrup A1), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’investigació, perfil informática. [2022/10546] (DIARI nº 9476, de 23.11.2022)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 15 de novembre de 2022, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: WANT - Prevención Psicosocial y Organizaciones Saludables. [2022/11016] (DIARI nº 9476, de 23.11.2022)

Anunci de l’aprovació de la convocatòria i les bases específiques per a proveir en propietat dues places de tècnic o tècnica de l’Àrea d’Energia del Consorci de la Ribera. [2022/10925] (DIARI nº 9476, de 23.11.2022)

Anunci d’aprovació de la convocatòria i les bases específiques per a proveir en propietat una plaça de tècnic o tècnica de formació en l’Àrea Educació Ambiental del Consorci de la Ribera. [2022/10926] (DIARI nº 9476, de 23.11.2022)

Anunci d’aprovació de la convocatòria i les bases específiques per a proveir en propietat tres places d’agent de desenvolupament local del Consorci de la Ribera. [2022/10927] (DIARI nº 9476, de 23.11.2022)

Anunci d’aprovació de la convocatòria i les bases específiques per a proveir en propietat una plaça de tècnic o tècnica de l’Àrea de Turisme del Consorci de la Ribera. [2022/10928] (DIARI nº 9476, de 23.11.2022)

Anunci d’aprovació de la convocatòria i les bases específiques per a proveir en propietat una plaça d’enginyer o enginyera tècnics del Consorci de la Ribera.. [2022/10929] (DIARI nº 9476, de 23.11.2022)

Anunci d’aprovació de la convocatòria i les bases específiques per a proveir en propietat una plaça d’administratiu o administrativa del Consorci de la Ribera. [2022/10930] (DIARI nº 9476, de 23.11.2022)

Anunci d’aprovació de la convocatòria i les bases específiques per a proveir en propietat una plaça d’auxiliar administratiu o auxiliar administrativa del Consorci de la Ribera. [2022/10931] (DIARI nº 9476, de 23.11.2022)

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior, i Administració Pública, per la qual s’actualitzen les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes i entitats els llocs de treball i el personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública, aprovades i publicades mitjançant la Resolució de 12 de maig de 2021. [2022/10719] (DIARI nº 9476, de 23.11.2022)

RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2022, de la Universitat d’Alacant, per la qual es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per la Resolució de 30 de setembre de 2022, per a l’accés a l’escala d’oficials de la Universitat d’Alacant, itinerari professional administració especial prevenció i salut (referència CM-10/22). [2022/10851] (DIARI nº 9476, de 23.11.2022)

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es confirma, en els llocs respectius, les persones que hagen superat el curs d’accés al subgrup C2, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places, convocatòria 79/04, en execució de la Sentència 11/2021 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. [2022/10947] (DIARI nº 9476, de 23.11.2022)

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a qui haja superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de psicologia A1-20, sector administració especial, convocatòria 13/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 14/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2017 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/10954] (DIARI nº 9476, de 23.11.2022)

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria en informàtica A1-06, sector administració especial, convocatòria 3/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 4/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2017 i 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/10959] (DIARI nº 9476, de 23.11.2022)

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala teràpia ocupacional, A2-16-05, sector administració especial, convocatòria 35/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2019, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/10962] (DIARI nº 9476, de 23.11.2022)