DOGV Ofertes d'ocupació pública

03 novembre 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 17 d’octubre de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual, en execució de sentència judicial, inclou un aspirant en la llista de persones seleccionades en el procediment selectiu per a ingrés a cossos docents, convocat per l’Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Consellería d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2022/9800] (DIARI nº 9460, de 31.10.2022)

ORDRE 21/2022, de 27 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic de psicologia de l’Administració de la Generalitat, A1-20, sector administració especial, convocatòria 15/22, torn lliure general, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/10021] (DIARI nº 9460, de 31.10.2022)

ORDRE 27/2022, de 28 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos de l’Advocacia de la Generalitat, A1-02, pel sistema d’oposició, torn lliure, convocatòria 22/22, corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2022 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/10052] (DIARI nº 9460, de 31.10.2022)

ORDRE 11/2022, de 27 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’administració general de l’Administració de la Generalitat, A1-01, sector administració general, convocatòria 3/22, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/10010] (DIARI nº 9460, de 31.10.2022)

ORDRE 12/2022, de 27 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’administració general de l’Administració de la Generalitat, A1-01, sector administració general, convocatòria 4/22, promoció interna, persones amb diversitat funcional i amb malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalita [2022/10011] (DIARI nº 9460, de 31.10.2022)

ORDRE 13/2022, de 27 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria en informàtica de l’Administració de la Generalitat, A1-06, sector administració especial, convocatòria 5/22, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/10012] (DIARI nº 9460, de 31.10.2022)

ORDRE 14/2022, de 27 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria en informàtica de l’Administració de la Generalitat, A1-06, sector administració especial, convocatòria 6/22, promoció interna, persones amb diversitat funcional i amb malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/10013] (DIARI nº 9460, de 31.10.2022)

ORDRE 24/2022, de 27 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arquitectura de l’Administració de la Generalitat, A1-18, sector administració especial, convocatòria 18/22, torn lliure general, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/10073] (DIARI nº 9460, de 31.10.2022)

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2022, per la qual es fa públic el resultat del concurs per a la provisió de places de professorat contractat doctor convocades per la Resolució de data 3 de juny de 2022, del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló. [2022/9857] (DIARI nº 9460, de 31.10.2022)

ORDRE 20/2022, de 27 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria de camins, canals i ports de l’Administració de la Generalitat, A1-11, sector administració especial, convocatòria 14/22, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/10020] (DIARI nº 9460, de 31.10.2022)

ORDRE 22/2022, de 27 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria industrial de l’Administració de la Generalitat, A1-12, sector administració especial, convocatòria 16/22, torn lliure general, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat [2022/10071] (DIARI nº 9460, de 31.10.2022)

ORDRE 23/2022, de 27 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria industrial de l’Administració de la Generalitat, A1-12, sector administració especial, convocatòria 17/22, promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/10072] (DIARI nº 9460, de 31.10.2022)

ORDRE 25/2022, de 28 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arquitectura de l’Administració de la Generalitat, A1-18, sector administració especial, convocatòria 19/22, promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/10074] (DIARI nº 9460, de 31.10.2022)

Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de Castelló. Modificació de les bases del procediment extraordinari d’estabilització d’ocupació temporal pel sistema de concurs de mèrits i avaluació lliure. [2022/9751] (DIARI nº 9460, de 31.10.2022)

Ajuntament d’Ondara.  CORRECCIÓ d’errades de les bases que han de regir la convocatòria per a proveir tres places d’agent de la policia local, dos per torn lliure i una per torn de mobilitat, subgrup C1, de l’oferta d’ocupació pública de 2021. [2022/9748] (DIARI nº 9460, de 31.10.2022)

ORDRE 28/2022, de 28 d’octubre, de la Conselleria de justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos auxiliar de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de gestió C2-01-01, sector administració general, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, convocatòria 20/22, pel sistema d’oposició corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/10080] (DIARI nº 9460, de 31.10.2022)

RESOLUCIÓ d’11 d’octubre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca un procés selectiu d’accés al grup A (subgrup A2), sector d’administració especial, escala tècnica mitjana de planificació, anàlisi i avaluació, perfil d’avaluació i qualitat, pel torn lliure, d’aquesta universitat. [2022/9514] (DIARI nº 9460, de 31.10.2022)

ORDRE 9/2022, de 26 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos auxiliar de gestió de l’Administració de la Generalitat, C2-01-01, sector administració general, convocatòria 9/22, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/10016] (DIARI nº 9460, de 31.10.2022)

ORDRE 10/2022, de 26 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos auxiliar de gestió de l’Administració de la Generalitat, C2-01-01, sector administració general, convocatòria 10/22, promoció interna, persones amb diversitat funcional i amb malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/10017] (DIARI nº 9460, de 31.10.2022)

Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de Castelló. Modificació de les bases de la convocatòria de places d’oficial o oficiala de manteniment i logística, pel sistema concurs oposició. [2022/9764] (DIARI nº 9460, de 31.10.2022)

Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de Castelló. Modificació de les bases de la convocatòria de les places de caporal o caporala mitjançant el sistema de concurs oposició. [2022/9761] (DIARI nº 9460, de 31.10.2022)

Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de Castelló. Modificació de les bases de convocatòria de places d’oficial o oficiala de prevenció de riscos laborals, pel sistema concurs oposició. [2022/9766] (DIARI nº 9460, de 31.10.2022)

ORDRE 15/2022, de 27 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos administratiu de l’Administració de la Generalitat, C1-01, sector administració general, convocatòria 7/22, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/10014] (DIARI nº 9460, de 31.10.2022)

RESOLUCIÓ de 13 d’octubre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca un procés selectiu d’accés al grup C (subgrup C1), sector d’administració especial, escala tècnica bàsica d’informàtica, pel torn lliure, d’aquesta universitat. [2022/9545] (DIARI nº 9460, de 31.10.2022)

Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de Castelló. Modificació de les bases de la convocatòria d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans economicopressupostaris, mitjançant procés extraordinari d’estabilització d’ocupació temporal, pel sistema de concurs oposició. [2022/9757] (DIARI nº 9460, de 31.10.2022)

ORDRE 16/2022, de 27 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos administratiu de l’Administració de la Generalitat, C1-01, sector administració general, convocatòria 8/22, promoció interna, persones amb diversitat funcional i amb malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/10015] (DIARI nº 9460, de 31.10.2022)

ORDRE 17/2022, de 27 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala acció social i administració de serveis socials, A2-16-01, sector administració especial, convocatòria 11/22, torn lliure general, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/10018] (DIARI nº 9460, de 31.10.2022)

Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de Castelló. Modificació de les bases de la convocatòria de places d’oficial o oficiala de planificació i protecció civil, pel sistema concurs oposició. [2022/9767] (DIARI nº 9460, de 31.10.2022)

ORDRE 18/2022, de 27 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica industrial de l’Administració de la Generalitat, A2-09, sector administració especial, convocatòria 12/22, torn lliure general, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/10019] (DIARI nº 9460, de 31.10.2022)

ORDRE 19/2022, de 27 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos especialistes en l’administració del medi ambient de l’Administració de la Generalitat (agents mediambientals), C1-13, sector administració especial, convocatòria 13/22, torn lliure general, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/10048] (DIARI nº 9460, de 31.10.2022)

Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de Castelló. Modificació de les bases de la convocatòria d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de contractació. [2022/9759] (DIARI nº 9460, de 31.10.2022)

RESOLUCIÓ d’11 d’octubre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca un procés selectiu d’accés al grup A (subgrup A2), sector d’administració especial, escala tècnica mitjana de planificació, anàlisi i avaluació, perfil de dinamització TIC, pel torn lliure, d’aquesta universitat. [2022/9527] (DIARI nº 9460, de 31.10.2022)

RESOLUCIÓ de 14 d’octubre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca un procés selectiu d’accés al grup A (subgrup A2), sector d’administració especial, escala tècnica mitjana d’investigació, perfil B1 i perfil B2, pel torn lliure, d’aquesta universitat. [2022/9547] (DIARI nº 9460, de 31.10.2022)

RESOLUCIÓ de 14 d’octubre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca un procés selectiu d’accés al grup A (subgrup A2), sector d’administració especial, escala tècnica mitjana de planificació, anàlisi i avaluació, perfil de sociologia, pel torn lliure, d’aquesta universitat. [2022/9531] (DIARI nº 9460, de 31.10.2022)

ORDRE 26/2022, de 28 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al Cos Superior d’Intervenció i Auditoria de la Generalitat, A1-03, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 21/22, per el sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2022 per a l’Administració de la Generalitat. [2022/10062] (DIARI nº 9460, de 31.10.2022)

Ajuntament d’Alfafar. Correcció d’errades de les bases que regeixen la convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça de cap de Cultura, Joventut, Festes i Esports. [2022/9995] (DIARI nº 9461, de 02.11.2022)

Ajuntament de Callosa de Segura. Extracte de la convocatòria per a cobrir per funcionari o funcionària de carrera una plaça d’auxiliar d’arxiu, enquadrada en l’escala d’administració general, grup de classificació C, subgrup C2. [2022/9719] (DIARI nº 9461, de 02.11.2022)

Ajuntament de Callosa de Segura. Extracte de la convocatòria per a cobrir per funcionari o funcionària de carrera una plaça d’educador o educadora socials, enquadrada en l’escala d’administració especial/tècnica, grup de classificació A, subgrup A2. [2022/9720] (DIARI nº 9461, de 02.11.2022)

Ajuntament de Montserrat. Bases i convocatòria per a cobrir en propietat dues places d’oficials de la Policia Local vacants en la plantilla municipal. [2022/9692] (DIARI nº 9461, de 02.11.2022)

Ajuntament de Xaló. Bases de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat de quatre places d’agent de policia local per estabilització d’ocupació temporal segons la Llei 20/2021, de 28 de desembre. [2022/9762] (DIARI nº 9461, de 02.11.2022)

RESOLUCIÓ de 17 d’octubre de 2022 de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per als funcionaris i les funcionàries del grup A (subgrup A1), sector d’administració especial, de l’escala tècnica superior d’informació, denominat cap de secció d’informació i orientació, d’aquesta universitat. [2022/9758] (DIARI nº 9461, de 02.11.2022)

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2022, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador predoctoral en formació). «Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: High Performance Computing & Architectures ». [2022/9853] (DIARI nº 9461, de 02.11.2022)

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2022-2023. Convocatoria número 11. [2022/9841] (DIARI nº 9461, de 02.11.2022)

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2022, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tècnic de suport). «Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: High Performance Computing & Architectures ». [2022/9854] (DIARI nº 9461, de 02.11.2022)

Ajuntament de Callosa de Segura. Extracte de la convocatòria per a cobrir per funcionari o funcionària de carrera una plaça d’administratiu o administrativa, enquadrada en l’escala d’administració general, grup de classificació C, subgrup C1. [2022/9716] (DIARI nº 9461, de 02.11.2022)

Ajuntament de Callosa de Segura. Extracte de la convocatòria per a cobrir per funcionari o funcionària de carrera una plaça d’agent d’ADL, enquadrada en l’escala d’administració especial/tècnica, grup de classificació A, subgrup A2. [2022/9717] (DIARI nº 9461, de 02.11.2022)

RESOLUCIÓ de 21 d’octubre de 2022, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, per promoció interna, torn especial, escala tècnica superior d’investigació (espectroscòpia atòmica i molecular) d’aquesta universitat, convocades per la Resolució de 7 de juny de 2022. [2022/9845] (DIARI nº 9461, de 02.11.2022)

Ajuntament de Callosa de Segura. Extracte de la convocatòria per a cobrir per funcionari o funcionària de carrera set places d’auxiliar administratiu, enquadrades en l’escala d’administració general, grup de classificació C, subgrup C2. [2022/9718] (DIARI nº 9461, de 02.11.2022)