DOGV Ofertes d'ocupació pública

21 novembre 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

ORDRE 66/2022, de 15 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment selectiu extraordinari d’estabilització per a l’ingrés, mitjançant concurs de mèrits, al cos de mestres i als cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny. [2022/10817] (DIARI nº 9473, de 18.11.2022)

Ajuntament de l’Olleria. Informació pública de l’aprovació de les bases generals reguladores dels processos d’estabilització de l’ocupació temporal. [2022/10137] (DIARI nº 9473, de 18.11.2022)

RESOLUCIÓ d’11 de novembre de 2022, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Institut de Materials Avançats. Perfil Electroquímic. [2022/10700] (DIARI nº 9473, de 18.11.2022)

RESOLUCIÓ d’11 de novembre de 2022, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Polímers i Materials Avançats. [2022/10702] (DIARI nº 9473, de 18.11.2022)

RESOLUCIÓ d’11 de novembre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2022-2023. Convocatòria número 12. [2022/10732] (DIARI nº 9473, de 18.11.2022)

RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, escala tècnica bàsica de comunicació, amb denominació especialista tècnic o tècnica de comunicació, perfil comunicació periodística i mitjans de difusió, mitjançant el sistema de concurs oposició. Referència 22/175925. [2022/10853] (DIARI nº 9473, de 18.11.2022)

RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, escala tècnica bàsica d’informàtica, amb denominació especialista tècnic o tècnica informàtics, perfil sistemes, mitjançant el sistema de concurs oposició. Referència 22/175935. [2022/10854] (DIARI nº 9473, de 18.11.2022)

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2022, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca procés selectiu per a l’ingrés en escala bàsica de consergeria i suport de la Universitat d’Alacant (grup C, subgrup C2) pel sistema de concurs oposició. Referència D05/22. [2022/9357] (DIARI nº 9473, de 18.11.2022)

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2022/10515] (DIARI nº 9473, de 18.11.2022)

RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2022 de la directora general de Recursos Humans, per la qual es modifica la Resolució de 13 septiembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aproven la llista definitiva d’admesos i exclosos en el concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica especialistes en laboratori dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, la data i l’hora de la prova. [2022/10621] (DIARI nº 9473, de 18.11.2022)

Ajuntament d’Ondara. Bases que han de regir la convocatòria per a proveir una plaça d’oficial o oficiala de la Policia Local, per torn de promoció interna, grup B, de l’oferta d’ocupació pública de 2021. [2022/10036] (DIARI nº 9473, de 18.11.2022)

RESOLUCIÓ del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, es fa pública la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració del primer exercici, a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 76, cap d’Activitats Culturals, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 13/2021. [2022/10793] (DIARI nº 9473, de 18.11.2022)

Ajuntament de Manises. Anunci de la modificació i ampliació de l’oferta d’ocupació pública extraordinària d’estabilització per a l’any 2022. [2022/10135] (DIARI nº 9473, de 18.11.2022)

Ajuntament de Picassent. Anunci de l’aprovació de les bases específiques reguladores del procés de selecció de funcionari o funcionària de carrera tècnic o tècnica en sistemes informàtics (convocatòria pendent d’aprovació). [2022/10177] (DIARI nº 9473, de 18.11.2022)

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2022, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca procés selectiu per a l’ingrés en l’escala auxiliar de la Universitat d’Alacant (grup C, subgrup C2) pel sistema de concurs oposició. Referència D04/22. [2022/9356] (DIARI nº 9473, de 18.11.2022)