DOGV Ofertes d'ocupació pública

28 novembre 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Catarroja. Anunci de les bases i convocatòria dels processos selectius per a l’accés a distintes categories de personal funcionari i laboral, en execució del procés extraordinari d’estabilitzacio de l’ocupació temporal previst en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. [2022/10630] (DIARI nº 9478, de 25.11.2022)

RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca un procés selectiu, pel procediment de concurs, d’accés al grup A (subgrup A1), sector d’administració general, escala de tècnics de gestió, pel torn lliure. [2022/10627] (DIARI nº 9478, de 25.11.2022)

RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives, pel procediment de concurs oposició, d’accés al grup A (subgrup A1), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’investigació, perfil proteòmica, d’aquesta universitat. [2022/10629] (DIARI nº 9478, de 25.11.2022)

RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2022 de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2022/10686] (DIARI nº 9478, de 25.11.2022)

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca un concurs públic per a la provisió de places de personal contractat doctor, destinades a la incorporació de personal investigador doctor que haja obtingut el certificat I3 en el marc del programa «Ramón y Cajal». Convocatòria número 5/2022. [2022/10895] (DIARI nº 9478, de 25.11.2022)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució d’11 de novembre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2022-2023. Convocatòria número 12. [2022/11047] (DIARI nº 9478, de 25.11.2022)

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2022, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tècnic de suport). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Dynamic Materials and Self-Assembling Systems. [2022/10798] (DIARI nº 9478, de 25.11.2022)

RESOLUCIÓ de 15 novembre de 2022 del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador predoctoral en formació). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Green Investigation and Development (GID). [2022/10799] (DIARI nº 9478, de 25.11.2022)

RESOLUCIÓ d’11 de novembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es modifica la Resolució 19 de setembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos superior de gestió de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala d’infermers o infermeres de salut pública (A2-S03-01), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la prova. [2022/10903] (DIARI nº 9478, de 25.11.2022)

Ajuntament de Domeño. Anunci de la convocatòria per a la provisió en propietat de diverses places, mitjançant el procediment d’estabilització d’ocupació temporal. [2022/10888] (DIARI nº 9478, de 25.11.2022)

Ajuntament de l’Alcora. Extracte de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat de dues places de treballadors o treballadores socials, una plaça de tècnic o tècnica de gestió i una plaça d’agent d’igualtat. [2022/10578] (DIARI nº 9478, de 25.11.2022)

Ajuntament de la Vall d’Uixó. Anunci de la convocatòria per a la provisió en propietat de places incloses en l’oferta d’estabilització d’ocupació pública extraordinària de l’any 2022, aprovada per la Resolució 2093/2022, de 24 de maig. [2022/10648] (DIARI nº 9478, de 25.11.2022)

Ajuntament de Massanassa. Anunci de la convocatòria per a la provisió d’un lloc d’auxiliar administratiu o administrativa d’urbanisme per concurs de mèrits específic. [2022/10637] (DIARI nº 9478, de 25.11.2022)

Ajuntament de Massanassa. Anunci de la convocatòria per a la provisió en propietat del lloc de coordinador o coordinadora del Servei Municipal d’Esports per promoció interna. [2022/10638] (DIARI nº 9478, de 25.11.2022)

RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2022/10562] (DIARI nº 9478, de 25.11.2022)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2022, per la qual es fa públic el resultat del concurs per a la provisió de places de professorat contractat doctor, convocades per la Resolució de 3 de juny de 2022. [2022/11043] (DIARI nº 9478, de 25.11.2022)

RESOLUCIÓ de 17 de novembre del 2022, del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de places de professorat associat a temps parcial. (PAL ORD 3/2022). [2022/10873] (DIARI nº 9478, de 25.11.2022)

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2022, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tècnic de suport). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Green Investigation and Development (GID). [2022/10800] (DIARI nº 9478, de 25.11.2022)

Ajuntament de Los Montesinos. Anunci de la modificació de la relació de llocs de treball en l’exercici 2022-2. [2022/10589] (DIARI nº 9478, de 25.11.2022)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 15 de novembre de 2022, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador predoctoral en formació). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Estudis Interdisciplinaris i Noves Aplicacions en Prehistòria (Pre-EINA). [2022/11114] (DIARI nº 9478, de 25.11.2022)

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2022 del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica definitivament el nom de la persona aspirant que ha superat les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria/escala tècnic o tècnica superiors d’ocupació, pel sistema de concurs oposició, convocades per la Resolució d’1 de setembre de 2021 (codi: 2021/P/FC/C/11). [2022/10916] (DIARI nº 9478, de 25.11.2022)

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen definitivament els noms de les persones aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria de tècnic o tècnica superiors de pràctiques d’empreses, pel sistema de concurs oposició, convocades per la Resolució de 7 d’octubre de 2021 (codi: 2021/P/FC/C/20). [2022/10917] (DIARI nº 9478, de 25.11.2022)

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica definitivament el nom de la persona aspirant que ha superat les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria/escala tècnica superior de laboratori en l’àrea de granges (conills), pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, convocades per la Resolució d’1 de setembre de 2021 (codi: 2021/P/FC/C/14). [2022/10918] (DIARI nº 9478, de 25.11.2022)

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica definitivament el nom de la persona aspirant que ha superat les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria de tècnic o tècnica superiors de formació permanent en l’àrea de congressos i esdeveniments, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, convocades per la Resolució de 29 de novembre de 2021 (codi: 2021/P/FC/C/27). [2022/10921] (DIARI nº 9478, de 25.11.2022)

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica definitivament el nom de la persona aspirant que ha superat les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector d’administració especial, categoria de tècnic o tècnica mitjans d’audiovisuals en l’àrea de recursos educatius i multimèdia, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, convocades per la Resolució de 10 de desembre de 2021 (codi: 2021/P/FC/C/41). [2022/10922] (DIARI nº 9478, de 25.11.2022)