DOGV Ofertes d'ocupació pública

30 juliol 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2021-2022. Convocatòria número 8. [2021/8193] (DIARI nº 9138, de 29.07.2021)

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2021 de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial especialista per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial imatge i comunicació en la impremta del Servei de Publicacions de la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure. Referència C03/21. [2021/7538] (DIARI nº 9138, de 29.07.2021)

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial especialista, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial laboratoris d’instrumentació científica, en el Departament de Química Física de la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure. Referència C02/21. [2021/7641] (DIARI nº 9138, de 29.07.2021)

RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es disposa la publicació d’una ampliació de l’oferta d’ocupació pública del personal docent i investigador per a l’any 2021. [2021/8064] (DIARI nº 9138, de 29.07.2021)

RESOLUCIÓ de 23 de juliol 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la Universitat per al curs 2021-2022. Convocatòria número 9. [2021/8196] (DIARI nº 9138, de 29.07.2021)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2021, per la qual es modifica la Resolució de 8 de juliol de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 94/2021 per a la provisió de llocs de treball de direcció, caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d’administració especial, dels cossos A1-06 superior tècnic d’enginyeria informàtica, A1-14 superior tècnic d’enginyeria de telecomunicacions, A2-02 superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica, i A2-11 superior de gestió en enginyeria tècnica de telecomunicacions, de l’Administració de la Generalitat. [2021/8258] (DIARI nº 9138, de 29.07.2021)

RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica definitivament la relació de les persones aspirants, seleccionades per ordre de puntuació, que conformen la borsa de treball d’especialista tècnic de laboratori, no complementària a les borses actives actuals, per a la prestació de serveis en granges (conills i remugants xicotets), amb caràcter de funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació (codi 2021/P/FI/ACON/1). [2021/8158] (DIARI nº 9138, de 29.07.2021)

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 12/2021, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d’administració especial, del cos A2-20 superior de gestió en fisioteràpia de l’Administració de la Generalitat. [2021/8108] (DIARI nº 9138, de 29.07.2021)