DOGV Ofertes d'ocupació pública

14 juliol 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV_14072021

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 18 de juny de 2021, del Consell Rector de l’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació, per la qual es dona publicitat a les bases de la convocatòria del concurs per a la proposta de nomenament del director o directora de l’IVCR+i. [2021/7612] (DIARI nº 9126, de 13.07.2021)

Ajuntament d’Elx. Convocatòria dels processos selectius per a la provisió de vint places d’oficial o oficiala de policia local. [2021/7137] (DIARI nº 9126, de 13.07.2021)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 94/2021 per a la provisió de llocs de treball de direcció, caps de secció i nivell 24, de naturalesa funcionarial, d’administració especial, dels cossos A1-06 superior tècnic d’enginyeria informàtica, A1-14 superior tècnic d’enginyeria de telecomunicacions, A2-02 superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica y A2-11 superior de gestió en enginyeria tècnica de telecomunicacions, de l’Administració de la Generalitat. [2021/7560] (DIARI nº 9126, de 13.07.2021)

Ajuntament de Benifaió. Bases del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’aparellador o aparelladora per consolidació d’ocupació temporal i per a la constitució d’una borsa d’ocupació. [2021/7168] (DIARI nº 9126, de 13.07.2021)