DOGV Ofertes d'ocupació pública

20 juliol 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 12 de juliol de 2021, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de personal funcionari docent, per a cobrir llocs en les unitats especialitzades d’orientació. [2021/7821] (DIARI nº 9129, de 16.07.2021)


RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. Convocatoria 156. [2021/7450] (DIARI nº 9129, de 16.07.2021)


Convocatòria 2021/PI001 per a la cobertura de 14 places de cap vacants en la plantilla de personal del Consorci Provincial per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de la Província de València, escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe servei d’extinció d’incendis i categoria de cap, corresponents a l’escala de comandament i al grup B de classificació professional, segons el que es disposa en la Llei 7/2011, d’1 d’abril, dels SPEIS. [2021/7171] (DIARI nº 9129, de 16.07.2021)


RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2021, del síndic major de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, per la qual s’eleva a definitiva la relació provisional d’admesos i admeses al concurs oposició per a la cobertura, a través del torn de promoció interna, d’una plaça d’ajudant o ajudanta de la Unitat d’Auditoria de Sistemes de la Informació, subgrup A2, sector administració general, i es convoca l’aspirant admés a la realització de la primera part del primer exercici. Convocatòria 03/2019. [2021/7608] (DIARI nº 9129, de 16.07.2021)