DOGV Ofertes d'ocupació pública

27 juliol 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana. Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball extraordinària per a la contractació temporal en el Departament de Comptabilitat i Finances en la Fundació de la Comunitat Valenciana, Palau de les Arts Reina Sofia. [2021/8058] (DIARI nº 9135, de 26.07.2021)

Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana. Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball, pel procediment d’urgència per a la contractació temporal en el Departament de Comptabilitat i Finances en la Fundació de la Comunitat Valenciana, Palau de les Arts Reina Sofia. [2021/8059] (DIARI nº 9135, de 26.07.2021)

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat, amb plaça assistencial en els centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2021-2022. Convocatòria número 7. [2021/7822] (DIARI nº 9135, de 26.07.2021)

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2021, de la directora general de l’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària, per la qual es publiquen els resultats provisionals en relació amb el procés de cobertura de llocs temporals, convocat mitjançant la Resolució d’11 de juliol de 2018, del director general de l’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària, corresponents a la categoria d’auxiliar administratiu i auxiliar administrativa. [2021/7532] (DIARI nº 9135, de 26.07.2021)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 7 de juliol de 2021, del director general de l’Institut Valencià de Finances, per la qual es convoca la provisió dels llocs TE06, TE12 i TE14 tècnic o tècnica, del Departament de Gestió i Planificació, del Departament d’Operacions i del Departament d’Originacions, respectivament, de l’IVF, pel procediment de concurs oposició, mitjançant la cobertura externa dels llocs. [2021/7993] (DIARI nº 9135, de 26.07.2021)

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Estructura electrónica, organización supramolecular y propiedades de transporte de materiales moleculares electroactivos. CPI-21-310», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2021/7881] (DIARI nº 9135, de 26.07.2021)

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca concurs, per a la provisió de llocs de treball vacants del grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, tècnic o tècnica de pràctiques d’empresa, amb destinació en la Universitat Politècnica de València. Codi: 2021/P/FC/CM/9. [2021/8054] (DIARI nº 9135, de 26.07.2021)

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector d’administració general, categoria/escala administrativa, pel sistema de concurs oposició al campus de la localitat d’Alcoi (codi: 2021/P/FC/C/8), corresponent a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2019 per al personal d’administració i serveis de la Universitat Politècnica de València. [2021/7895] (DIARI nº 9135, de 26.07.2021)

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2021, del director General de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl, per la qual s’ordena la publicació de la relació de llocs de treball aprovada pel Consell de Direcció d’EVHA en la sessió celebrada el 22 de juny de 2021. [2021/8009] (DIARI nº 9135, de 26.07.2021)

Ajuntament de Riba-roja de Túria. Bases i convocatòria per a cobrir, en propietat, una plaça d’intendent o intendenta de la policia local, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018, per concurs oposició i promoció interna. [2021/7499] (DIARI nº 9135, de 26.07.2021)