DOGV Ofertes d'ocupació pública

12 juliol 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Castelló de la Plana. Convocatòria per a la provisió, en comissió de serveis, del lloc de treball de comissari o comissària principals en cap de la policia local. [2021/7494] (DIARI nº 9124, de 09.07.2021)

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2021, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés en l’escala bàsica de consergeria i suport d’aquesta (grup C, subgrup C2). Referència D02/21. [2021/7059] (DIARI nº 9124, de 09.07.2021)

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2021, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial, sector administració general, grup A1 (convocatòria 1/2021). [2021/7474] (DIARI nº 9124, de 09.07.2021)

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2021, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques la bases i la convocatòria del procés selectiu per a la contractació de personal laboral fix de l’entitat en els llocs de treball d’administratiu o administrativa (convocatòria 03/2021), per als torns general i de diversitat funcional, corresponent a l’oferta pública d’ocupació de la Corporació per al 2019. [2021/7509] (DIARI nº 9124, de 09.07.2021)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 15 de febrer de 2021, del director general del Institut Valencià de Finances, per la qual es convoca la provisió definitiva del lloc LRR03, tècnic o tècnica del Departament d’Operacions, mitjançant un procediment de promoció interna per concurs oposició. [2021/7473] (DIARI nº 9124, de 09.07.2021)

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2021, del director general del Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana, per la qual es dona publicitat al resultat final de la convocatòria del procés selectiu per cobrir, com a personal laboral fix, llocs de treball de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana (viola), en torn lliure i mitjançant el sistema d’oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de l’entitat de 2018 i 2020. [2021/7385] (DIARI nº 9124, de 09.07.2021)

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «What new physics lies beyond the standard model?. CIDEGENT/2019/024. CPI-21-285», a càrrec del Programa per al suport de persones investigadores amb talent (Pla GenT), Ordre 4/2018, de 7 de març, convocades per Resolució de 12 de desembre de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (actual Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital). [2021/7246] (DIARI nº 9124, de 09.07.2021)

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Impronta genómica en la especificación de las células madre neurales: desregulación en síndromes humanos y cáncer cerebral. CPI-21-286», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2021/7311] (DIARI nº 9124, de 09.07.2021)

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2021, del director general del Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana, per la qual es dona publicitat al resultat final de la convocatòria del procés selectiu per cobrir, com a personal laboral fix, llocs de treball de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana (violoncel), en torn lliure i mitjançant el sistema d’oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de l’entitat de 2018 i 2020. [2021/7386] (DIARI nº 9124, de 09.07.2021)