DOGV Ofertes d'ocupació pública

08 juliol 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2021, de la directora general de Personal Docent, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment d’adjudicació de destinacions amb caràcter provisional i interí en el cos de mestres per al curs 2021-2022. [2021/7457] (DIARI nº 9122, de 07.07.2021)


CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 16 de juny de 2021, del president de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències, per la qual s’aprova la relació definitiva de persones aspirants admeses en la borsa de caràcter urgent, de bomber o bombera forestals. [2021/7374] (DIARI nº 9122, de 07.07.2021)


RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2021, de la directora general de Personal Docent, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment d’adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d’Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny per al curs 2021-2022. [2021/7465] (DIARI nº 9122, de 07.07.2021)


RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2021, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment d’adjudicació de destinació provisional o definitiva per al curs 2021-2022 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de mestres, de catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d’Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny, que tinga la condició de personal suprimit o desplaçat. [2021/7460] (DIARI nº 9122, de 07.07.2021)