DOGV Ofertes d'ocupació pública

02 juliol 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Dolores. Convocatòria del procés selectiu per a cobrir en propietat una plaça de treballador o treballadora socials per consolidació i estabilització d’ocupació temporal. [2021/7096] (DIARI nº 9118, de 01.07.2021)

Ajuntament de Dolores. Convocatòria del procés selectiu per a cobrir en propietat dues places d’auxiliar administratiu per consolidació i estabilització d’ocupació. [2021/7097] (DIARI nº 9118, de 01.07.2021)

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2021, del president de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències, per la qual s’aprova la llista definitiva de les persones admeses en la borsa de caràcter urgent de bomber i bombera forestals. [2021/7016] (DIARI nº 9118, de 01.07.2021)

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual s’aprova l’expedient del concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directores i directors de centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana, convocat per la Resolució de 4 de març de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca procediment selectiu de nomenament de directores i directors de centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana. [2021/7251] (DIARI nº 9118, de 01.07.2021)

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2021, del director general del Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana, per la qual s’aprova i dona publicitat a la convocatòria del procés selectiu per a cobrir, com a personal laboral indefinit, determinats llocs de l’àrea tècnica, en torn lliure i pel sistema de concurs oposició, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de l’entitat de 2018, 2019 i 2020. [2021/6701] (DIARI nº 9118, de 01.07.2021)

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2021, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris.. (CN8/20). [2021/6628] (DIARI nº 9118, de 01.07.2021)

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2021, del director general del Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana, per la qual es dona publicitat a les bases del concurs per a la selecció de l’adjunt o adjunta de direcció en l’àmbit artístic i se’n convoca la provisió. [2021/6972] (DIARI nº 9118, de 01.07.2021)

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desarrollo de interfaces de usuario sobre sistemas multitouch e interacción en entornos con localización y desarrollos multiplataforma. CPI-21-254». [2021/6948] (DIARI nº 9118, de 01.07.2021)

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Enhancing migrants bottom-up, responsive and citizen-led integration in Europe (EMBRACIN). CPI-21-251». [2021/6947] (DIARI nº 9118, de 01.07.2021)

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2021, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial especialista, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial infraestructures, en el Servei d’Infraestructures i Serveis de la Universitat d’Alacant pel sistema general d’accés lliure. Referència C01/21. [2021/6846] (DIARI nº 9118, de 01.07.2021)

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Natural and synthetic microbial communities for sustainable production of optimised biogas (MICRO4BIOGAS). CPI-21-255». [2021/6949] (DIARI nº 9118, de 01.07.2021)

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Cátedra de economía del bien común. CPI-21-276». [2021/6950] (DIARI nº 9118, de 01.07.2021)

RESOLUCIÓ d’11 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Aquaculture and agriculture biomass side stream proteins and bioactives for feed, fitness and health promoting nutritional supplements (AQUABIOPROFIT). CPI-21-246». [2021/6951] (DIARI nº 9118, de 01.07.2021)

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es deixa sense efecte la publicació de data 29 de juny de 2021, de la Resolució d’11 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «UE_SRIC_PROJECTE ERASMUS+. Safe earthworks training with the use of augmented reality (SETART). CPI-21-266». [2021/6814]. [2021/7249] (DIARI nº 9118, de 01.07.2021)

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen definitivament els noms de les persones aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector d’administració especial, categoria/escala educador o educadora, pel sistema de concurs oposició, convocades per la Resolució de 30 de juny de 2020 (codi: 2020/P/FC/C/14). [2021/6630] (DIARI nº 9118, de 01.07.2021)

Ajuntament de Dolores. Convocatòria del procés selectiu per a cobrir en propietat una plaça d’auxiliar de turisme per consolidació i estabilització d’ocupació. [2021/7098] (DIARI nº 9118, de 01.07.2021)

Ajuntament de Dénia. Bases específiques del procés selectiu per a la provisió amb personal funcionari de carrera de dos llocs de tècnic o tècnica mitjans en enginyeria. [2021/6732] (DIARI nº 9118, de 01.07.2021)