DOGV Ofertes d'ocupació pública

30 juny 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Almoradí. Bases i convocatòria modificades del procés selectiu per a provisió de tres places d’oficial o oficiala d’obres i serveis. [2021/6453] (DIARI nº 9116, de 29.06.2021)


RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés al cos C1-15, convocatòries 136/18 i 137/18. [2021/7084] (DIARI nº 9116, de 29.06.2021)

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés al cos C1-05, convocatòries 140/18 i 141/18. [2021/7083] (DIARI nº 9116, de 29.06.2021)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 170/18, pertanyents al cos d’advocats i advocades de la Generalitat, A1-02, torn lliure general, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2017 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/7188] (DIARI nº 9116, de 29.06.2021)

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2021, del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs de selecció de professorat contractat doctor. [2021/7119] (DIARI nº 9116, de 29.06.2021)

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2021, per la qual es modifica la Resolució de 8 de juny de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 65/2021 per a la provisió de llocs de treball de direcció, caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d’administració especial, dels cossos A1-19 superior tècnic en acció social i administració de serveis socials, A1-20 superior tècnic de psicologia, A1-24 superior tècnic de medicina i A1-30 superior tècnic de psicopedagogia de l’Administració de la Generalitat. [2021/7149] (DIARI nº 9116, de 29.06.2021)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 13 administratiu o administrativa, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 1/2021. [2021/7039] (DIARI nº 9116, de 29.06.2021)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en els llocs de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 23 ajudant o ajudanta de manteniment, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 2/2021. [2021/7040] (DIARI nº 9116, de 29.06.2021)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en els llocs de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 80 ajudant o ajudanta de manteniment, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 3/2021. [2021/7042] (DIARI nº 9116, de 29.06.2021)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 41 auxiliar de serveis, corresponent al torn lliure per diversitat funcional intel·lectual de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 4/2021. [2021/7043] (DIARI nº 9116, de 29.06.2021)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 90 tècnic o tècnica de premsa i xarxes socials, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 5/2021. [2021/7045] (DIARI nº 9116, de 29.06.2021)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 82 supervisor o supervisora d’auxiliars de serveis, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 6/2021. [2021/7046] (DIARI nº 9116, de 29.06.2021)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució 24 de maig de 2021 del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en els llocs de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 91 ajudant o ajudanta de manteniment, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 7/2021. [2021/7047] (DIARI nº 9116, de 29.06.2021)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 20 ajudant o ajudanta de magatzem/muntatge, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 8/2021. [2021/7048] (DIARI nº 9116, de 29.06.2021)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 78 tècnic o tècnica informàtics programadors, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 9/2021. [2021/7050] (DIARI nº 9116, de 29.06.2021)

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés al cos A2-01-01, convocatòries 133/18 i 134/18. [2021/7087] (DIARI nº 9116, de 29.06.2021)

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés al cos A2-15, convocatòries 173/18 i 174/18. [2021/7088] (DIARI nº 9116, de 29.06.2021)

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés als cossos A1-25-02, A1-06, A1-28-01, A1-28-02 i A1-21, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/7114] (DIARI nº 9116, de 29.06.2021)

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2021, de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoquen a concurs d’accés places de cossos de docents universitaris. [2021/7121] (DIARI nº 9116, de 29.06.2021)

Ajuntament de Petrer. Convocatòria del procès selectiu per a cobrir una plaça d’auxiliar d’administració general.. [2021/6389] (DIARI nº 9116, de 29.06.2021)

RESOLUCIÓ d’11 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Fiabilidad en semiconductores y sensores en plástico. CPI-21-256». [2021/6817] (DIARI nº 9116, de 29.06.2021)

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2021, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. [2021/6608] (DIARI nº 9116, de 29.06.2021)

RESOLUCIÓ d’11 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «UE_SRIC_Projecte Erasmus+. Safe earthworks training with the use of augmented reality (SETART). CPI-21-266». [2021/6814] (DIARI nº 9116, de 29.06.2021)

Ajuntament de Petrer. Convocatòria del procès selectiu per a cobrir una plaça d’enginyer o enginyera tècnics industrials. [2021/6392] (DIARI nº 9116, de 29.06.2021)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 89 tècnic o tècnica informàtics de sistemes, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 10/2021. [2021/7052] (DIARI nº 9116, de 29.06.2021)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 76 cap d’activitats culturals, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 13/2021. [2021/7053] (DIARI nº 9116, de 29.06.2021)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 100 tècnic o tècnica d’activitats culturals, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 14/2021. [2021/7054] (DIARI nº 9116, de 29.06.2021)

Ajuntament de Sedaví. Bases de la convocatòria del procés selectiu per a cobrir quatre places d’agents de policia local. [2021/6624] (DIARI nº 9116, de 29.06.2021)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021,del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 8 tècnic o tècnica de gestió econòmica, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019, convocatòria 16/2021. [2021/7056] (DIARI nº 9116, de 29.06.2021)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 12 administratiu o administrativa, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019, convocatòria 17/2021. [2021/7057] (DIARI nº 9116, de 29.06.2021)

RESOLUCIÓ d’11 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Vigilancia entomológica frente a vectores de enfermedades y vigilancia de potenciales vectores de dichas enfermedades en la provincia de Castellón. CPI-21-264». [2021/6815] (DIARI nº 9116, de 29.06.2021)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 15 de març de 2021, del director general del Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana, per la qual es dona publicitat a la convocatòria del procés selectiu per a cobrir, com a personal laboral fix, llocs de treball de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana (Viola i Violoncel), en torn lliure i mitjançant el sistema d’oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de l’entitat de 2018 i 2020. [2021/6894] (DIARI nº 9116, de 29.06.2021)

RESOLUCIÓ d’11 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Vigilancia entomológica frente a vectores de enfermedades y vigilancia de potenciales vectores de dichas enfermedades en la provincia de Castellón. CPI-21-265». [2021/6816] (DIARI nº 9116, de 29.06.2021)

RESOLUCIÓ de 21 de juny del 2021, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala de tècnics mitjans, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial laboratoris d’instrumentació científica, en laboratoris de ciències de la Facultat de Ciències de la Universitat d’Alacant pel sistema general d’accés lliure. Referència B01/21. [2021/7089] (DIARI nº 9116, de 29.06.2021)

RESOLUCIÓ d’11 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «UE_SRIC_PROJECTE ERASMUS+. Safe earthworks training with the use of augmented reality (SETART). CPI-21-266». [2021/6813] (DIARI nº 9116, de 29.06.2021)