DOGV Ofertes d'ocupació pública

16 juliol 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2021, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’aprova l’expedient del procediment d’accés al cos de catedràtics d’Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Ordre 15/2018, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2021/7305] (DIARI nº 9128, de 15.07.2021)

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica mitjana d’informàtica d’aquesta Universitat, convocades per Resolució de 4 de març de 2021 (BOE 15.03.2021). [2021/7303] (DIARI nº 9128, de 15.07.2021)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 101, tècnic o tècnica d’exposicions i acció exterior, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 15/2021. [2021/7535] (DIARI nº 9128, de 15.07.2021)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, números 55, 56, 73 conservador o conservadora, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 12/2021. [2021/7534] (DIARI nº 9128, de 15.07.2021)

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2021, de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs per a la provisió de llocs de treball de l’escala tècnica bàsica de biblioteca de la Universitat. [2021/7645] (DIARI nº 9128, de 15.07.2021)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 7 de juliol de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 83, conservador o conservadora, corresponent al torn lliure per diversitat funcional física de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019, convocatòria 18/2021. [2021/7536] (DIARI nº 9128, de 15.07.2021)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 10 de juny de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C (subgrup C2), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala auxiliar bàsica d’arxius i biblioteques d’aquesta universitat. [2021/7365] (DIARI nº 9128, de 15.07.2021)

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2021, de correcció d’errades de la Resolució de 14 de juny de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C (subgrup C1), pel torn lliure, sector administració especial, escala tècnica bàsica d’investigació, perfils: C1,C2 i C3, d’aquesta universitat. [2021/7381] (DIARI nº 9128, de 15.07.2021)

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2021, de correcció d’errades de la Resolució de 14 de juny de 2021, del Rectorat de la Universitat de València per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C (subgrup C1), pel torn lliure, sector administració especial, escala tècnica bàsica d’investigació, perfil: C2 (animalari) d’aquesta universitat. [2021/7382] (DIARI nº 9128, de 15.07.2021)

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Cátedra de infancia y adolescencia y cátedra Luis Amigó de la Universitat de València. CPI-21-298». [2021/7453] (DIARI nº 9128, de 15.07.2021)

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Valorization of the repurposing of two drug candidates for spinal muscular atrophy, TRAT-AME (EXP.CI21-00135). CPI-21-297». [2021/7455] (DIARI nº 9128, de 15.07.2021)

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa Santiago Grisolía de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital (GRISOLIAP/2021/048), CPI-21-299». [2021/7533] (DIARI nº 9128, de 15.07.2021)

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Astrofísica relativista, cosmología computacional y astronomía y astronomía de ondas gravitatorias. CPI-21-292», Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excelència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (actual Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital) (GVPROMETEO2019-071). [2021/7454] (DIARI nº 9128, de 15.07.2021)

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2021, de la Universitat d’Alacant, per la qual es disposa la publicació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2021, del personal funcionari d’administració i serveis. [2021/7364] (DIARI nº 9128, de 15.07.2021)

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2021, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de personal funcionari docent, per a cobrir llocs en les unitats especialitzades d’orientació. [2021/7684] (DIARI nº 9128, de 15.07.2021)