DOGV Ofertes d'ocupació pública

29 juliol 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 4 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. [2021/7863] (DIARI nº 9136, de 27.07.2021)

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Bases específiques per a la provisió en propietat de places de personal funcionari, educador o educadora socials (subgrup A2), incloses en l’oferta pública d’ocupació pel torn de promoció interna (exp. 004-0098/2021). [2021/7870] (DIARI nº 9136, de 27.07.2021)

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Bases específiques per a la provisió en propietat de places de personal funcionari amb dedicació parcial, assessor o assessora jurídics (subgrup A2), incloses en l’oferta pública d’ocupació pel torn de promoció interna (exp. 004-0110/2021). [2021/7867] (DIARI nº 9136, de 27.07.2021)

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Bases específiques per a la contractació laboral indefinida de places de personal laboral, tècnic o técnica de joventut (subgrup A2) incloses en l’oferta pública d’ocupació pel torn de promoció interna (exp. 004-0111/2021). [2021/7869] (DIARI nº 9136, de 27.07.2021)

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2021 del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector d’administració general, categoria/escala administrativa, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació al campus de la localitat d’Alcoi (codi: 2021/P/FC/C/9), corresponent a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2018 per al personal d’administració i serveis de la Universitat Politècnica de València. [2021/7893] (DIARI nº 9136, de 27.07.2021)

ACORD de 23 de juliol de 2021, del Consell, de modificació de les taules retributives aplicables al personal amb contracte laboral especial per a la formació mitjançant residència en especialitats de ciències de la salut. [2021/8126] (DIARI nº 9137, de 28.07.2021)