DOGV Ofertes d'ocupació pública

01 juliol 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de tècnic o tècnica en cures auxiliars d’infermeria d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/7173] (DIARI nº 9117, de 30.06.2021)

Ajuntament de Picanya. Bases de la convocatòria del procés selectiu per a cobrir en propietat tres places d’administratiu o administrativa. [2021/6764] (DIARI nº 9117, de 30.06.2021)

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2021, de la Universitat d’Alacant, per la qual es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per la Resolució de 25 de març de 2021, per a l’accés a l’escala oficial especialista de la Universitat d’Alacant, itinerari professional administració especial informàtica. Referència C05/21. [2021/6553] (DIARI nº 9117, de 30.06.2021)

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2021, de la Universitat d’Alacant, per la qual es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per la Resolució de 25 de març de 2021, per a l’accés a l’escala oficial especialista de la Universitat d’Alacant, itinerari professional administració especial informàtica. Referència C06/21. [2021/6554] (DIARI nº 9117, de 30.06.2021)

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2021, de la Universitat d’Alacant, per la qual es corregeix un error en la Resolució de 31 de maig, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos de funcionaris docents universitaris pel sistema d’accés lliure. [2021/7014] (DIARI nº 9117, de 30.06.2021)

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2021-2022. Convocatòria número 4. [2021/7175] (DIARI nº 9117, de 30.06.2021)

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Astrofísica relativista computacional. CPI-21-238», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2021/6871] (DIARI nº 9117, de 30.06.2021)

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Microextracción en fase sólida en tubo acoplada en línea a nanocromatografía líquida: nuevas oportunidades para/desde la nanoescala y la cromatografía líquida. CPI-21-250», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2021/6870] (DIARI nº 9117, de 30.06.2021)

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Audio espacial inteligente: análisis y monitorización. CPI-21-249», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2021/6872] (DIARI nº 9117, de 30.06.2021)

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), per promoció interna - torn especial, sector d’administració especial, escala de facultatius d’arxius i biblioteques d’aquesta universitat. [2021/7005] (DIARI nº 9117, de 30.06.2021)

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Colaboración entre el Ayuntamiento de Cullera y la Universitat de València para la creación de la Cátedra Ciutat de Cullera. CPI-21-259». [2021/6873] (DIARI nº 9117, de 30.06.2021)

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desarrollo de proyectos de investigación e innovación en la identificación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. CPI-21-279». [2021/6874] (DIARI nº 9117, de 30.06.2021)

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de vacants de zelador o zeladora d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/7174] (DIARI nº 9117, de 30.06.2021)

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de vacants d’infermer o infermera d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/7176] (DIARI nº 9117, de 30.06.2021)

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es modifica la comissió de valoració de la Resolució de 9 d’abril de 2021, per la qual es convoca concurs general per a la provisió de llocs no bàsics de gestió sanitària de naturalesa funcionarial, sector administració especial, dependents de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/7172] (DIARI nº 9117, de 30.06.2021)

Ajuntament de Burjassot. CORRECCIÓ d’errades de les bases i de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió del lloc número 035 de tècnic o tècnica informàtics. [2021/7196] (DIARI nº 9117, de 30.06.2021)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen accions formatives del Pla de formació del personal al servei de la Generalitat, per a l’any 2021 (segona convocatòria). [2021/7219] (DIARI nº 9117, de 30.06.2021)