DOGV Ofertes d'ocupació pública

23 juliol 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Elx. Convocatòria del concurs de mobilitat d’una plaça d’inspector o inspectora de policia local. [2021/7261] (DIARI nº 9133, de 22.07.2021)

Ajuntament de Cullera. Oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament de Cullera per a 2021. [2021/7718] (DIARI nº 9133, de 22.07.2021)

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es fa públic el llistat definitiu de les borses d’ocupació temporal específiques per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, en llocs de treball adscrits als cossos A1-31-01, A1-32, A2-14-02 i C1-06, vinculats al desenvolupament de projectes d’investigació de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries. [2021/7929] (DIARI nº 9133, de 22.07.2021)

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2021, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per a la provisió pel sistema de lliure designació de la vacant número 34225, anunciada en la convocatòria número 70/2021, de 14 de maig de 2021. [2021/7949] (DIARI nº 9133, de 22.07.2021)

Ajuntament de l’Eliana. Convocatòria del procés selectiu de consolidació/estabilització d’ocupació temporal per a cobrir sis places d’auxiliar administratiu o administrativa. [2021/7295] (DIARI nº 9133, de 22.07.2021)

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2021, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es resol el sisé parcial del procediment d’avaluació de continuïtat de diverses direccions de servei i de secció assistencials en diferents hospitals dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocat per la Resolució de 7 de juny de 2018, de la Direcció General de Recursos Humans, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/7963] (DIARI nº 9133, de 22.07.2021)

Ajuntament de Llocnou d’En Fenollet. Bases i convocatòria del procés selectiu per a cobrir dues places d’administratiu o administrativa d’administració general. [2021/7225] (DIARI nº 9133, de 22.07.2021)

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Bases específiques dels processos de selecció per a constituir una borsa de treball de personal psicòleg i una borsa de treball de personal enginyer de medi ambient. [2021/7310] (DIARI nº 9133, de 22.07.2021)

Ajuntament de Torreblanca. Oferta d’ocupació pública per a 2021. [2021/7302] (DIARI nº 9133, de 22.07.2021)

Ajuntament de Xirivella. Llista provisional d’admesos i exclosos del procés selectiu per a cobrir una plaça d’ajuda a domicili. [2021/7265] (DIARI nº 9133, de 22.07.2021)

ACORD adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-real en la sessió de l’11 de maig de 2021, relatiu a l’aprovació definitiva de les bases específiques de la convocatòria per a la cobertura en propietat per promoció interna de places de tècnic o tècnica mitjans d’administració especial (TMAE) d’informàtica. [2021/7342] (DIARI nº 9133, de 22.07.2021)

Diputació Provincial d’Alacant. Convocatòria i bases del concurs oposició per a cobrir 3 places de monitor ocupacional especialitzat, una plaça per torn lliure i dos per torn de promoció interna. [2021/7216] (DIARI nº 9133, de 22.07.2021)

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. [2021/7745] (DIARI nº 9133, de 22.07.2021)

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Deciphering how ?5 and ?V-class integrins select RGD-containing ligands and interfering ?5?1 integrin mechano-sensing to influence in cancer. CPI-21-304». [2021/7721] (DIARI nº 9133, de 22.07.2021)

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «SRIC_UE_PROJECTE ERASMUS . WOMENS INVOLVEMENT IN STEADY EXERCISE (WISE). CPI-21-307». [2021/7724] (DIARI nº 9133, de 22.07.2021)

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctores júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Aspectos clásicos y cuánticos en gravitación: agujeros negros, cosmología, ondas gravitacionales y más allá. CPI-21-300», programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital (GVPROMETEO2020-079). [2021/7722] (DIARI nº 9133, de 22.07.2021)

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctores sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Aspectos clásicos y cuánticos en gravitación: agujeros negros, cosmología, ondas gravitacionales y más allá. CPI-21-301», programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital (GVPROMETEO2020-079). [2021/7723] (DIARI nº 9133, de 22.07.2021)

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Building a low-carbon, climate resilient future: climate action in support of the Paris agreement (XAIDA). CPI-21-306». [2021/7725] (DIARI nº 9133, de 22.07.2021)

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fan publiques les llistes provisionals de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup C (subgrup C2), pel torn lliure de personal laboral fix, categoria de conductor o conductora, convocades per la Resolució de 18 de maig de 2021. [2021/7767] (DIARI nº 9133, de 22.07.2021)

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fan públiques les llistes provisionals de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup C (subgrup C2), pel torn lliure, de personal laboral fix, categoria d’auxiliar d’oficis (instal·lacions esportives), convocades per la Resolució de 18 de maig de 2021. [2021/7770] (DIARI nº 9133, de 22.07.2021)

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fan públiques les llistes provisionals de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup C (subgrup C2), pel torn lliure, de personal laboral fix, categoria d’auxiliar d’oficis (hivernacle), convocades per la Resolució de 18 de maig de 2021. [2021/7771] (DIARI nº 9133, de 22.07.2021)

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2021, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen a concurs públic diverses places de professorat contractat doctor amb caràcter indefinit. Referència 03634/2021. [2021/7855] (DIARI nº 9133, de 22.07.2021)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 30 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Transferencia en conocimiento sobre síntesis química para su incorporación a un nuevo tipo de equipo de microondas para síntesis química basado en generadores de estado sólido. CPI-21-284», a càrrec del Programa d’ajudes per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte d’investigació o de transferència tecnològica (APOTIP/2020/019). [2021/7912] (DIARI nº 9133, de 22.07.2021)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 17 de juny de 2021, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C2, denominació administratiu o administrativa. [2021/7981] (DIARI nº 9133, de 22.07.2021)

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc vacant PF3, vicegerent o vicegerenta d’aquesta universitat. Codi: 2021/P/FC/LD/1. [2021/7852] (DIARI nº 9133, de 22.07.2021)

Edicte de l’Ajuntament d’Oliva sobre la convocatòria i les bases reguladores per a la provisió definitiva, per concurs, del lloc de cap del Servei d’Urbanisme, enquadrada en l’escala d’administració general, grup A1. [2021/7763] (DIARI nº 9133, de 22.07.2021)