DOGV Ofertes d'ocupació pública

21 juliol 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica mitjana d’assessorament lingüístic d’aquesta universitat, convocades per Resolució de 29 de març de 2021 (BOE 16.04.2021). [2021/7628] (DIARI nº 9130, de 19.07.2021)


RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, per promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica superior de prevenció, (perfil seguretat), d’aquesta universitat, convocades per Resolució d’11 de gener de 2021 (DOGV 25.01.2021). [2021/7646] (DIARI nº 9130, de 19.07.2021)


RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, per promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica superior de prevenció, (perfil higiene industrial), d’aquesta universitat, convocades per Resolució d’11 de gener de 2021. [2021/7648] (DIARI nº 9130, de 19.07.2021)


RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen definitivament els noms de les persones aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector d’administració especial, categoria/escala especialista tècnic o tècnica, pel sistema de concurs oposició, convocades per la Resolució de 12 de juny de 2020 (DOGV 02.07.2020).(Codi: 2020/P/FC/C/13) [2021/7551] (DIARI nº 9130, de 19.07.2021)


RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2021-2022. Convocatòria número 6. [2021/7629] (DIARI nº 9130, de 19.07.2021)


RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca un concurs públic per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter indefinit (professorat contractat doctor). Convocatòria número 3/2021. [2021/7604] (DIARI nº 9130, de 19.07.2021)