DOGV Ofertes d'ocupació pública

09 juliol 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la Comissió de Seguiment de les borses d’ocupació temporal. [2021/7458] (DIARI nº 9123, de 08.07.2021)

Diputació Provincial d’Alacant. Convocatòria i bases reguladores del concurs oposició per a seleccionar dues places de tècnic o tècnica administratius superiors en arxivament, per promoció interna. [2021/6956] (DIARI nº 9123, de 08.07.2021)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 92/2021 per a la provisió de llocs de treball de cap de negociat i altres llocs de direcció, de naturalesa funcionarial, d’administració especial, del cos A2-14 superior de gestió d’enginyeria tècnica agrícola de l’Administració de la Generalitat. [2021/7483] (DIARI nº 9123, de 08.07.2021)

Consorci Provincial per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament d’Alacant. Bases de la convocatòria per concurs oposició d’una plaça de tècnic o tècnica d’administració general. [2021/6955] (DIARI nº 9123, de 08.07.2021)

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2021, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen a concurs places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral per al curs 2021-2022. [2021/7463] (DIARI nº 9123, de 08.07.2021)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 93/2021 per a la provisió de llocs de treball de direcció caps de secció i nivell 24, de naturalesa funcionarial, d’administració especial, dels cossos A1-18 superior tècnic d’arquitectura i A2-17 superior de gestió en arquitectura, de l’Administració de la Generalitat. [2021/7486] (DIARI nº 9123, de 08.07.2021)

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2021, de la sotssecretària de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció dels procediments selectius de les convocatòries 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021 i 5/2021 de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI). [2021/7379] (DIARI nº 9123, de 08.07.2021)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 2 de juny de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter indefinit (professorat contractat doctor). Convocatòria número 1/2021. [2021/7416] (DIARI nº 9123, de 08.07.2021)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 2 de juny de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca un concurs públic per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter indefinit (professorat contractat doctor). Convocatòria número 1/2021. [2021/7472] (DIARI nº 9123, de 08.07.2021)

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2021, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la selecció d’una plaça de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet. Projecte: «Personal de suport a la investigació (19I371)». [2021/7380] (DIARI nº 9123, de 08.07.2021)

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2021, de la rectora de la Universitat Jaume I, per la qual es fa pública l’ampliació de l’oferta d’ocupació pública del personal docent i investigador de la Universitat Jaume I per a l’any 2021. [2021/7501] (DIARI nº 9123, de 08.07.2021)

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2021, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es resol el concurs de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball vacant de grup A/C, subgrup A2/C1, administració especial, amb destinació en el Servei d’Infraestructures. Referència 2021/8786. [2021/7366] (DIARI nº 9123, de 08.07.2021)

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2021, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es resol el concurs de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball vacant de grup A, subgrup A1, amb destinació en el Servei d’Infraestructures. Referència 2021/13536. [2021/7367] (DIARI nº 9123, de 08.07.2021)

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de llocs de treball vacants del grup C, subgrup C1, sector d’administració especial, operador o operadora, amb destinació en l’Àrea de Sistemes d’Informació i les Comunicacions d’aquesta universitat. Codi: 2021/P/FC/CM/8. [2021/7181] (DIARI nº 9123, de 08.07.2021)