DOGV Ofertes d'ocupació pública

31 octubre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Onil. Ampliació de l’oferta d’ocupació pública corresponent a l’exercici de 2019. [2019/9558] (DIARI nº 8667, de 30.10.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 10 d’octubre de 2019, del director general de l’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària, per la qual es publiquen els resultats definitius corresponents a la fase de baremació de mèrits en el procés de cobertura de llocs temporals convocat mitjançant la Resolució d’11 de juliol de 2018, del director general de l’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària. [2019/10255] (DIARI nº 8667, de 30.10.2019)

RESOLUCIÓ d’11 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Electrical control of magnetism in multiferroic 2D materials (EMAGIN2D). CPI-19-357». [2019/10065] (DIARI nº 8667, de 30.10.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Grup d’investigació 122 - Ecofisiologia i Biotecnologia. [2019/10169] (DIARI nº 8667, de 30.10.2019)

RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Fibras ópticas y procesado de señal (FOPS). CPI-19-377». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2019-048). [2019/10067] (DIARI nº 8667, de 30.10.2019)

RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Reto en física de sabor: el experimento desafía la teoría. Exp. CPI-19-378». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (GVPROMETEO2019-113). [2019/10068] (DIARI nº 8667, de 30.10.2019)

RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «La contaminación del antropoceno en el parque natural de la Albufera: herramientas inteligentes para un uso eficiente de los recursos considerando la perspectiva de género (ANTROPOCEN@). CPI-19-374». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2018-155). [2019/10066] (DIARI nº 8667, de 30.10.2019)

RESOLUCIÓ d’11 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Evolución dirigida de virus oncolíticos. CPI-19-345», finançat per finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/10064] (DIARI nº 8667, de 30.10.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 21 d’octubre de 2019, de la Gerència, per la qual es convoquen proves selectives per a l’ampliació, pel sistema abreujat, de la borsa de treball actual de l’escala tècnica bàsica de laboratoris (oficial o oficiala de laboratori) del Servei d’Experimentació Animal d’aquest organisme. [2019/10036] (DIARI nº 8667, de 30.10.2019)

RESOLUCIÓ de 18 d’octubre 2019, de la rectora de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana, per la qual es fa pública la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis d’aquesta universitat. [2019/10035] (DIARI nº 8667, de 30.10.2019)