DOGV Ofertes d'ocupació pública

15 octubre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Física fundamental y astronomía multimensajero con telescopios de neutrinos. CPI-19-324», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2019/9306] (DIARI nº 8654, de 11.10.2019)

RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es declara deserta la convocatòria de les proves selectives d’accés al cos d’advocats de la Generalitat, A1-02, pel sistema d’oposició, torn lliure, convocatòria 6/16, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/9550] (DIARI nº 8654, de 11.10.2019)

RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es declara deserta la convocatòria de les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en arquitectura, A2-17, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 18/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/9551] (DIARI nº 8654, de 11.10.2019)

RESOLUCIÓ de 8 d’octubre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 9/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d’administració general del cos C2-01, auxiliar de l’Administració de la Generalitat. [2019/9599] (DIARI nº 8654, de 11.10.2019)

RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es declara deserta la convocatòria de les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 24/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/9552] (DIARI nº 8654, de 11.10.2019)

RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es declara deserta la convocatòria de les proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’administració sociosanitària, A2-19, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 26/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/9553] (DIARI nº 8654, de 11.10.2019)

RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Public renaissance: urban cultures of public space between early modern Europe and the present (PURE). CPI-19-320». [2019/9302] (DIARI nº 8654, de 11.10.2019)

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Identifying surface versus bulk charge carrier recombination in metal halide perovskite thin films (CAMEL). CPI-19-321». [2019/9303] (DIARI nº 8654, de 11.10.2019)

RESOLUCIÓ de 4 d’octubre de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives d’admesos en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial especialista (referència C02/19), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial laboratoris d’instrumentació científica, en el Departament d’Ecologia pel sistema general d’accés lliure. (Resolució de 21 de maig de 2019; DOGV 8566, 10.06.2019). [2019/9456] (DIARI nº 8654, de 11.10.2019)

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Research cash: software de valoración económico financiera y mercado de la innovación. CPI-19-322», finançat per l’Agència Valenciana d’Innovació -AVI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - / Fons Social Europeu - FSE - «Una manera de fer Europa». [2019/9304] (DIARI nº 8654, de 11.10.2019)

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Física fundamental y astronomía multimensajero con telescopios de neutrinos. CPI-19-323», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2019/9305] (DIARI nº 8654, de 11.10.2019)

Ajuntament de Montserrat. Bases i convocatòria del procés selectiu per a constituir una borsa de treball de personal administratiu, administració general, grup C, subgrup C1. [2019/9296] (DIARI nº 8655, de 14.10.2019)

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, convocatòria número 52/2019. [2019/9279] (DIARI nº 8655, de 14.10.2019)

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, convocatòria número 54/2019. [2019/9280] (DIARI nº 8655, de 14.10.2019)

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, convocatòria número 55/2019. [2019/9281] (DIARI nº 8655, de 14.10.2019)

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, convocatòria número 56/2019. [2019/9282] (DIARI nº 8655, de 14.10.2019)

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocatòria número 57/2019. [2019/9283] (DIARI nº 8655, de 14.10.2019)

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 58/2019. [2019/9285] (DIARI nº 8655, de 14.10.2019)

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 59/2019. [2019/9286] (DIARI nº 8655, de 14.10.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 7 d’octubre de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal investigador en formació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet. Projecte: «Geometria Riemanniana: fluxos, estructures i teoria del potencial. Codi: 19I378.01/1». [2019/9560] (DIARI nº 8655, de 14.10.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 7 d’octubre de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet. «Projecte: Complexos poliaromàtics d’Au (I) alquinil (AICO/2019/149). Codi 19I379». [2019/9566] (DIARI nº 8655, de 14.10.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 7 d’octubre de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet. Projecte: «Anàlisi del comportament dinàmic de ponts ferroviaris pertanyents a línies d’Alta Velocitat (AICO/2019/175.)». [2019/9573] (DIARI nº 8655, de 14.10.2019)

RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de tres places de tècnic o tècnica especialistes de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Estudio de procesos catalíticos enantioselectivos, utilizando organocatálisis, catálisis con metales o procesos fortoquímicos, para la obtención de moléculas quirales de alto valor añadido. CPI-19-319», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - Una manera de fer Europa. [2019/9572] (DIARI nº 8655, de 14.10.2019)