DOGV Ofertes d'ocupació pública

28 octubre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Benimantell. Bases i convocatòria del procés selectiu per a cobrir com a funcionari o funcionària de carrera una plaça d’auxiliar administratiu o administrativa i per a la creació d’una borsa d’ocupació. [2019/9760] (DIARI nº 8664, de 25.10.2019)

Ajuntament d’Albuixech. Bases i convocatòria del procés selectiu per a cobrir una plaça d’administratiu o administrativa per promoció interna. [2019/9782] (DIARI nº 8664, de 25.10.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 25 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d’administració general, dels cossos A1-01, superior tècnic d’administració general, i A2-01, superior de gestió d’administració general, de l’Administració de la Generalitat. [2019/9900] (DIARI nº 8664, de 25.10.2019)

RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial en els centres sanitaris concertats amb la Universitat, per al curs 2019-2020. Convocatòria número 14. [2019/9908] (DIARI nº 8664, de 25.10.2019)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2019-2020. Convocatòria número 13. [2019/9910] (DIARI nº 8664, de 25.10.2019)

RESOLUCIÓ de 17 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de funcionari o funcionària interins de programa temporal d’investigació: oficial d’administració INTERREG (FIPI19-12), Programa INTERACT III Fase II finançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER «Una manera de fer Europa» i dels 28 estats membres, Noruega i Suïssa. [2019/9954] (DIARI nº 8664, de 25.10.2019)

RESOLUCIÓ de 17 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de quatre places de funcionari o funcionària interins de programa temporal d’investigació: expert INTERREG en gestió (FIPI19-13), Programa INTERACT III Fase II finançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER «Una manera de fer Europa» i dels 28 estats membres, Noruega i Suïssa. [2019/9955] (DIARI nº 8664, de 25.10.2019)

RESOLUCIÓ de 17 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de dues places de funcionari o funcionaria interins de programa temporal d’investigació: expert INTERREG en comunicació (FIPI19-14), Programa INTERACT III Fase II finançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa» i dels 28 estats membres, Noruega i Suïssa. [2019/9957] (DIARI nº 8664, de 25.10.2019)

RESOLUCIÓ de 17 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de quatre places de funcionari o funcionària interins de programa temporal d’investigació: expert INTERREG en finances (FIPI19-15), Programa INTERACT III Fase II finançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa» i dels 28 estats membres, Noruega i Suïssa. [2019/9959] (DIARI nº 8664, de 25.10.2019)

Universitat Politècnica de València. CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 23 de setembre de 2019, del rector, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector d’administració especial, especialista tècnic d’arxius i biblioteques amb destinació en aquesta universitat. Codi 2019/P/FC/CM/7. [2019/10011] (DIARI nº 8664, de 25.10.2019)

RESOLUCIÓ de 17 d’octubre de 2019, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial, cap de la Unitat de Gestió Administrativa, número 12, i s’aproven les bases de la convocatòria. [2019/9976] (DIARI nº 8664, de 25.10.2019)