DOGV Ofertes d'ocupació pública

24 octubre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 3 d’octubre de 2019, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es declara deserta la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de diverses places no assistencials d’aquesta entitat (LD/01/2019). [2019/9921] (DIARI nº 8662, de 23.10.2019)

RESOLUCIÓ de 3 d’octubre de 2019, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es declara deserta la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’una plaça no assistencial d’aquesta entitat (LD/02/2019). [2019/9922] (DIARI nº 8662, de 23.10.2019)

Ajuntament d’Olocau. Oferta d’ocupació pública de 2019. [2019/9423] (DIARI nº 8662, de 23.10.2019)

CORRECCIÓ d’errades de 17 d’octubre de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, de les publicacions, amb data de 10 d’octubre de 2019, de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C2, escala auxiliar de biblioteques, denominació especialista de biblioteca, referències 0921/19, 0988/19 i 1016/19. [2019/9936] (DIARI nº 8662, de 23.10.2019)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca un concurs públic per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter indefinit (professorat contractat doctor). Convocatòria número 3. [2019/9860] (DIARI nº 8662, de 23.10.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció de dues places de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps parcial. Projecte: PGC2018-098726-B-E00. Creació de recursos multilingües per a la millora i la humanització de la comunicació medicopacient en els serveis públics de salut. (AICO2019/182). [2019/9935] (DIARI nº 8662, de 23.10.2019)