DOGV Ofertes d'ocupació pública

29 novembre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Llutxent. Bases de la convocatòria del procés selectiu per a proveir dues places d’agent de policia local pel procediment de consolidació d’ocupació temporal. [2019/10942] (DIARI nº 8687, de 28.11.2019)

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Factores que modulan la evolución del conflicto sexual. CPI-19-422», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/11013] (DIARI nº 8687, de 28.11.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 6 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Protocolo de colaboración entre la Universitat de València y la Associazone Mnemosine (Italia), para el desarrollo de un programa de doctorado en educación por parte de estudiantes universitarios. CPI-19-403». [2019/11298] (DIARI nº 8687, de 28.11.2019)

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Resolución estructural por rayos X, realización de medidas magnéticas y síntesis de materiales moleculares monocristalinos. CPI-19-441». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2019-076). [2019/11014] (DIARI nº 8687, de 28.11.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Grup de recerca Biologia de la Memòria i de l’Emoció. [2019/11197] (DIARI nº 8687, de 28.11.2019)

RESOLUCIÓ de 29 d’octubre de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial especialista per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial laboratori d’humanitats, en el Departament d’Anàlisi Econòmica Aplicada, pel sistema general d’accés lliure. Referència C04/19. [2019/10409] (DIARI nº 8687, de 28.11.2019)

ACORD 313/X, de 12 de novembre de 2019, de la Mesa de les Corts Valencianes, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal del personal funcionari de les Corts Valencianes, el text del qual figura en l’annex adjunt a aquest acord, que substitueix i deixa sense efecte l’Acord de la Mesa de les Corts Valencianes número 216/IX, de 20 d’octubre de 2015. [2019/11241] (DIARI nº 8687, de 28.11.2019)

ACORD 314/X, de 12 de novembre de 2019, de la Mesa de les Corts Valencianes, pel qual s’aprova l’aplicació, al personal de la cambra, de les reformes incorporades en matèria de permisos i llicències per l’Estatut bàsic de l’empleat públic, la Llei d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana i el Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, que figuren en el document annex a l’acord. [2019/11242] (DIARI nº 8687, de 28.11.2019)