DOGV Ofertes d'ocupació pública

18 novembre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Improvement of naps through the exploitation of traffic lod datex II (Lod-Roadtran18). CPI-19-383». [2019/10620] (DIARI nº 8678, de 15.11.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de dues places d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Fluorescence-based photosynthesis estimates for vegetation productivity monitoring from space (SENTIFLEX). CPI-19-394». [2019/10624] (DIARI nº 8678, de 15.11.2019)

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d’avaluació de l’exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics, en l’àmbit de la Generalitat. [2019/10737] (DIARI nº 8678, de 15.11.2019)

RESOLUCIÓ de 29 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Asesoramiento sobre control de calidad y análisis de muestras de productos cosméticos a solicitud de la empresa. CPI-19-390». [2019/10622] (DIARI nº 8678, de 15.11.2019)

RESOLUCIÓ de 22 d’octubre de 2019, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial cap del Servei de Formació, número 33, i s’aproven les bases de la convocatòria. Convocatòria número LD 3/2019. [2019/10813] (DIARI nº 8678, de 15.11.2019)

RESOLUCIÓ de 31 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Collective infectious units and the social evolution of viruses (VIS-A-VIS).CPI-19-395». [2019/10626] (DIARI nº 8678, de 15.11.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Chemical Engineering of functional stable metal-organic frameworks: porous crystals and thin film devices (CHEM-FS-MOF). CPI-19-396». [2019/10627] (DIARI nº 8678, de 15.11.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Smart coordination polymers with compartmentalized pockets for adaptative guest entrance (S-CAGE). CPI-19-397». [2019/10630] (DIARI nº 8678, de 15.11.2019)

RESOLUCIÓ de 31 d’octubre de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista de les persones aprovades de les proves selectives d’accés al grup C (subgrup C1), per promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica bàsica d’arxius i biblioteques, convocades per la Resolució de 6 de març de 2018. [2019/10525] (DIARI nº 8678, de 15.11.2019)

RESOLUCIÓ de 22 d’octubre de 2019, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial cap del Servei de Documentació i d’Informes, número 34, i s’aproven les bases de la convocatòria. Convocatòria número LD 4/2019. [2019/10814] (DIARI nº 8678, de 15.11.2019)

RESOLUCIÓ de 31 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Uso de la diversidad del tomate y la resistencia inducida por micorriza (MIR) para mejorar el control de herbívoros mediante baculovirus y otros enemigos naturales. CPI-19-399», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/10631] (DIARI nº 8678, de 15.11.2019)

RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca un procés selectiu per a ingrés, pel sistema general d’accés lliure, en l’escala superior d’arquitectura de la Universitat Jaume I de Castelló. [2019/10621] (DIARI nº 8678, de 15.11.2019)

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Determinación del espacio viable de secuencia de una cápside viral. CPI-19-400», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/10633] (DIARI nº 8678, de 15.11.2019)

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Evaluación del riesgo de micotoxinas en cultivos ecológicos y desarrollo de estrategias novedosas de control basadas en crispr-cas9, probióticos y envases bioactivos. CPI-19-401», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/10636] (DIARI nº 8678, de 15.11.2019)

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Efectos sinérgicos nanopartícula-ligando en la síntesis de nuevos nanomateriales fotoactivos y su funcionalidad. CPI-19-402». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (GVPROMETEO2019-080). [2019/10637] (DIARI nº 8678, de 15.11.2019)

RESOLUCIÓ d’11 de novembre de 2019, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de comunicació i relacions informatives de l’Administració de la Generalitat, A1-05, sector administració especial, convocatòria 1/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a les ofertes públiques d’ocupació de 2017 i 2018, per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/10774] (DIARI nº 8678, de 15.11.2019)

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2019, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’aproven les relacions de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, la gestió de les quals està atribuïda a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2019/10628] (DIARI nº 8678, de 15.11.2019)

RESOLUCIÓ d’11 de novembre de 2019, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de comunicació i relacions informatives de l’Administració de la Generalitat, A1-05, sector administració especial, convocatòria 2/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta publica d’ocupació de 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/10775] (DIARI nº 8678, de 15.11.2019)