DOGV Ofertes d'ocupació pública

13 novembre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 29 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Statistical learning for remote sensing data analysis (SEDAL).CPI-19-384». [2019/10553] (DIARI nº 8675, de 12.11.2019)

Ajuntament d’Anna. Bases de la convocatòria del procés selectiu per a cobrir quatre places d’agent de policia local per consolidació i estabilització d’ocupació temporal. [2019/10407] (DIARI nº 8675, de 12.11.2019)

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de dues places d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Precision Physics at the LHC. CPI-19-392». [2019/10554] (DIARI nº 8675, de 12.11.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 25 d’octubre de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment de provisió de places del personal funcionari docent del cos de mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i primer cicle de l’Educació Secundària Obligatòria en instituts, departaments d’Orientació en instituts i de centres de formació de persones adultes, dependents de l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. [2019/10612] (DIARI nº 8675, de 12.11.2019)

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Seguridad internacional y europea: de la prevención de conflictos armados a las estrategias para la construcción de una ciudadanía inclusiva y plural. CPI-19-409». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (GVPROMETEO2018-156). [2019/10555] (DIARI nº 8675, de 12.11.2019)

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Fibras ópticas y procesado de señal (FOPS). CPI-19-417». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2019-048). [2019/10557] (DIARI nº 8675, de 12.11.2019)

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Fibras ópticas y procesado de señal (FOPS). CPI-19-414». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (GVPROMETEO2019-048). [2019/10556] (DIARI nº 8675, de 12.11.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés als cossos C1-01 cos administratiu, C1-03 cos d’especialistes en Educació Especial, C1-04 cos d’especialistes en Educació Infantil, C1-12 cos d’especialistes en atenció sociosanitària, corresponents a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereixen la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 37/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/10617] (DIARI nº 8675, de 12.11.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés als cossos següents: A2-03, cos superior gestió de promoció lingüística; A2-14, cos superior gestió d’enginyeria tècnica agrícola; A2-15, superior gestió d’administració cultural; A2-16-01, superior gestió d’acció social, escala acció social i administració, i A2-16-03, superior gestió d’acció social, escala treball social. Corresponen a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 36/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/10616] (DIARI nº 8675, de 12.11.2019)

Ajuntament de Gata de Gorgos. Bases i convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça d’agent de la policia local per consolidació d’ocupació temporal. [2019/10330] (DIARI nº 8675, de 12.11.2019)

RESOLUCIÓ de 29 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Contract-study of the interaction between the norovirus and the glycosylated receptors in zebra fish. CPI-19-347». [2019/10552] (DIARI nº 8675, de 12.11.2019)

RESOLUCIÓ de 12 d’octubre de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es fa pública la llista de persones aspirants que han adquirit una nova especialitat en els cossos docents corresponents al procediment selectiu convocat per l’Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2019/10580] (DIARI nº 8675, de 12.11.2019)