DOGV Ofertes d'ocupació pública

19 novembre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Puçol. Ampliació de la convocatòria del procés selectiu per a cobrir places d’agent de policia local. [2019/10807] (DIARI nº 8679, de 18.11.2019)

Ajuntament de Vinalesa. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2019. [2019/10252] (DIARI nº 8679, de 18.11.2019)

RESOLUCIÓ de 21 d’octubre de 2019, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’aprova l’expedient dels processos selectius per a l’ingrés en els cossos docents respecte dels aspirants pendents de realitzar la fase de pràctiques. [2019/10176] (DIARI nº 8679, de 18.11.2019)

RESOLUCIÓ de 22 d’octubre de 2019, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València, per la qual es resolen diverses convocatòries de places de facultatiu o facultativa especialistes, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016/2017 del CHGUV. [2019/10772] (DIARI nº 8679, de 18.11.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos d’infermers i infermeres inspectors de serveis sanitaris de l’Administració de la Generalitat (A2-S04), funcionaris i funcionàries d’Administració especial, que depenen de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2019/10797] (DIARI nº 8679, de 18.11.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos d’auxiliars de salut pública de l’Administració de la Generalitat (C2-S02), funcionaris i funcionàries d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2019/10793] (DIARI nº 8679, de 18.11.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos superior de gestió de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala d’infermers i infermeres de salut pública (A2-S03-01), funcionaris o funcionàries d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2019/10796] (DIARI nº 8679, de 18.11.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet/parcial. Projecte: TWINBOT - Robots bessons per missions d’intervenció subaquàtiques cooperatives. [2019/10688] (DIARI nº 8679, de 18.11.2019)

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Efecto de la interacción aerosoles-nubes con medidas de suelo y teledetección. CPI-19-404», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/10638] (DIARI nº 8679, de 18.11.2019)

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Procesos discursivos en internet: desplazamientos enunciativos y efectos hiperbólicos en el discurso político. CPI-19-405», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/10639] (DIARI nº 8679, de 18.11.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «La matriz extracelular cerebral en la depresión de modelos animales a pacientes. CPI-19-406», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/10640] (DIARI nº 8679, de 18.11.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Preparación de haptenos y bioconjugados de micotoxinas mediante estrategias de funcionalización alternativas. CPI-19-407», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/10642] (DIARI nº 8679, de 18.11.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Descifrando los mecanismos del léxico mental: desde el aprendizaje ortográfico hasta la integración semántica. CPI-19-408», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/10643] (DIARI nº 8679, de 18.11.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps parcial. Projecte: «D’enrere cap endavant: participació de la via cerebel-escorça infralímbica a la formació d’hàbits d’incentiu induïda per drogues addictives». Referència: 19I313.01/1. [2019/10686] (DIARI nº 8679, de 18.11.2019)