DOGV Ofertes d'ocupació pública

15 novembre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 64/2019. [2019/10599] (DIARI nº 8677, de 14.11.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 65/2019. [2019/10600] (DIARI nº 8677, de 14.11.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, convocatòria número 66/2019. [2019/10602] (DIARI nº 8677, de 14.11.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, convocatòria número 67/2019. [2019/10603] (DIARI nº 8677, de 14.11.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA), convocatòria número 68/2019. [2019/10604] (DIARI nº 8677, de 14.11.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 69/2019. [2019/10605] (DIARI nº 8677, de 14.11.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, del tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants, pel torn lliure, d’infermer o infermera obstetricoginecològics d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució provisional del concurs oposició. [2019/10714] (DIARI nº 8677, de 14.11.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució d’11 d’octubre de 2019, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es publica l’oferta d’ocupació pública de la Corporació per a 2019. [2019/10700] (DIARI nº 8677, de 14.11.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, del tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants, pel torn de promoció interna, d’infermer o infermera obstetricoginecològics d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució provisional del concurs oposició. [2019/10716] (DIARI nº 8677, de 14.11.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 25 de setembre de 2019, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’aprova l’expedient del procediment d’ingrés en el cos de mestres convocat per l’Ordre 12/2018, de 17 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2019/10777] (DIARI nº 8677, de 14.11.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, convocatòria número 61/2019. [2019/10597] (DIARI nº 8677, de 14.11.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, convocatòria número 62/2019. [2019/10598] (DIARI nº 8677, de 14.11.2019)