DOGV Ofertes d'ocupació pública

11 novembre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Drop-on demand flexible optoelectronics & photovoltaics by means of lead-free halide perovskites (DROP-IT). CPI-19-382». [2019/10378] (DIARI nº 8673, de 08.11.2019)

RESOLUCIÓ d’11 d’octubre de 2019, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es publica l’oferta d’ocupació pública de la Corporació per a 2019. [2019/9743] (DIARI nº 8673, de 08.11.2019)

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Hetero-structures for efficient luminescent devices (HELD). CPI-19-385». [2019/10379] (DIARI nº 8673, de 08.11.2019)

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Violència de gènere i identitats: edició i estudi de documentació valenciana per a la construcció de biografies marginals (SS.XV-XVI). CPI-19-380». Ajudes per a grups consolidables de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (AICO/2019/120). [2019/10376] (DIARI nº 8673, de 08.11.2019)

RESOLUCIÓ de 25 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Violència de gènere i identitats: edició i estudi de documentació valenciana per a la construcció de biografies marginals (SS.XV-XVI). CPI-19-381». Ajudes per a grups consolidables de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (AICO/2019/120). [2019/10377] (DIARI nº 8673, de 08.11.2019)

Ajuntament de San Miguel de Salinas. Oferta d’ocupació pública de 2019. [2019/10267] (DIARI nº 8673, de 08.11.2019)

Ajuntament de Silla. Llista provsional de persones admeses i excloses del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de comissari o comissària. [2019/10218] (DIARI nº 8673, de 08.11.2019)

RESOLUCIÓ de 14 d’octubre de 2019, per la qual es fa públic el resultat del concurs per a la provisió d’una plaça vinculada de professorat contractat doctor en l’àrea de coneixement de Cirurgia, convocada per la Resolució de data 26 de juny de 2019, del Rectorat. [2019/9803] (DIARI nº 8673, de 08.11.2019)

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2019, del tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants de la categoria professional de zelador o zeladora, Sentència número 1115/2017 (OPE2005), d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució definitiva del concurs oposició. [2019/10537] (DIARI nº 8673, de 08.11.2019)

RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Intelligent data-based solutions for Fresenius medical care applications. CPI-19-376». [2019/10374] (DIARI nº 8673, de 08.11.2019)

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Estudios perturbativos y no perturbativos del modelo estándar y sus extensiones. CPI-19-379». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2019-087). [2019/10375] (DIARI nº 8673, de 08.11.2019)

RESOLUCIÓ d’11 d’octubre de 2019, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es publica la relació de llocs de treball de l’entitat. [2019/9742] (DIARI nº 8673, de 08.11.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 19 de juliol de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s’indica el catàleg d’unitats i les creacions, supressions i modificacions de llocs de treball docents, i es publica la plantilla orgànica del cos de mestres dels centres docents públics d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat. [2019/10328] (DIARI nº 8673, de 08.11.2019)