DOGV Ofertes d'ocupació pública

26 novembre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’amplia el termini màxim de resolució del concurs general número 29/19, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial d’administració especial, de direcció, caps de secció i altres llocs amb rang de direcció, dels centres de serveis socials de l’Administració de la Generalitat. [2019/10958] (DIARI nº 8683, de 22.11.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca un concurs públic per a cobrir places de personal laboral docent contractat a temps parcial (professorat associat laboral - convocatòria ordinària núm. 3, curs acadèmic 2019-2020). [2019/10835] (DIARI nº 8683, de 22.11.2019)

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d’administració general, dels cossos A1-01, superior tècnic d’administració general, i A2-01, superior de gestió d’administració general, de l’Administració de la Generalitat. [2019/10888] (DIARI nº 8683, de 22.11.2019)

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2019 de places de personal funcionari d’administració i serveis. [2019/10968] (DIARI nº 8683, de 22.11.2019)

Ajuntament de Vinaròs. Convocatòria del procés selectiu per a proveir en propietat tres places d’administratiu o administrativa, escala d’administració general. [2019/10899] (DIARI nº 8683, de 22.11.2019)

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2019, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de diverses direccions de servei i de secció assistencials en diferents hospitals dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2019/10978] (DIARI nº 8683, de 22.11.2019)

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb l’aspirant que ha superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, escala tècnica especialista amb denominació especialista tècnic de taller, convocades per la Resolució de 26 de febrer de 2019, ref. 0480/19. [2019/10865] (DIARI nº 8683, de 22.11.2019)

Ajuntament de Cocentaina. Ampliació de la convocatòria del procés selectiu per a cobrir places d’agent de policia local. [2019/10788] (DIARI nº 8684, de 25.11.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Grup d’investigació Fluids Multifàsics. [2019/11055] (DIARI nº 8684, de 25.11.2019)

RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés als cossos següents: C2-01-01, cos auxiliar de l’administració, escala auxiliar de gestió; C2-01-02, cos auxiliar de l’administració, escala auxiliar de serveis. Corresponen a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 38/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11125] (DIARI nº 8684, de 25.11.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 8 de novembre de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d’avaluació de l’exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics, en l’àmbit de la Generalitat. [2019/11175] (DIARI nº 8684, de 25.11.2019)

Ajuntament d’Elx. Convocatòria del procés selectiu per a la provisió de nou places de tècnic o tècnica especialistes en Educació Infantil. [2019/10728] (DIARI nº 8684, de 25.11.2019)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2019, de la Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències, per la qual es publica la llista definitiva de persones admeses i excloses per a la prova avaluadora del personal del Servei Específic d’Admissió que s’ha d’efectuar el mes de desembre de 2019. [2019/11176] (DIARI nº 8684, de 25.11.2019)

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2019, del lletrat major de les Corts Valencianes, relativa a la convocatòria d’un procés abreujat de caràcter públic obert a funcionaris i funcionàries de carrera al servei de les administracions públiques o personal estatutari dels serveis de salut per a la provisió temporal del lloc de treball d’ATS, número 7102, adscrit a Medicina d’Empresa. [2019/10930] (DIARI nº 8684, de 25.11.2019)

ORDRE JUS/1124/2019, de 12 de novembre, per la qual s’aproven les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu per a ingrés, pel sistema general d’accés lliure, al cos de tramitació processal i administrativa de l’Administració de justícia. [2019/11121] (DIARI nº 8684, de 25.11.2019)