DOGV Ofertes d'ocupació pública

27 novembre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2019, del tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants, pel torn de promoció interna, de pediatria d’equip d’atenció primària d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució definitiva del concurs oposició. [2019/11056] (DIARI nº 8685, de 26.11.2019)

RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2019, del tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants, pel torn lliure, de pediatria d’equip d’atenció primària d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució definitiva del concurs oposició. [2019/11058] (DIARI nº 8685, de 26.11.2019)

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es convoca un concurs de trasllats i de mèrits per a funcionàries i funcionaris del grup A, subgrup A2 d’administració especial, de l’escala tècnica mitjana d’investigació, perfils B1, B2, B3, d’aquesta universitat. [2019/10858] (DIARI nº 8685, de 26.11.2019)

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2019, del tribunal del concurs-oposició per a la provisió pel torn lliure de facultatiu o facultativa especialistes en Neurologia d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució definitiva del concurs-oposició. [2019/11185] (DIARI nº 8685, de 26.11.2019)

RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2019, del director general de l’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària, per la qual es publica la relació provisional de persones admeses i excloses enles proves selectives d’accés a la categoria de psicòleg, grup A, torn de promoció interna, convocatòria 01/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2016. [2019/11274] (DIARI nº 8685, de 26.11.2019)

RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2019, del director general de l’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària, per la qual es publica la relació provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés a la categoria de terapeuta/terapeuta ocupacional, grup B torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 04/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2016. [2019/11277] (DIARI nº 8685, de 26.11.2019)

RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2019, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, dels llocs de treball de naturalesa funcionarial número 11, lletrat o lletrada; número 37, lletrat o lletrada, i número 24, cap de la Unitat d’Assumptes Jurídics, i s’aproven les bases que regeixen la convocatòria. Convocatòria número LD 7/2019. [2019/11073] (DIARI nº 8685, de 26.11.2019)

RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2019, del director general de l’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària, per la qual es publica la relació provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés a la categoria de psicòleg, grup A, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 03/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2016. [2019/11272] (DIARI nº 8685, de 26.11.2019)

RESOLUCIÓ d’11 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Sabor y origen de la materia (SOM). CPI-19-418». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2019-083). [2019/10884] (DIARI nº 8685, de 26.11.2019)

RESOLUCIÓ d’11 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Astrofísica relativista, cosmología computacional y astronomía y astronomía de ondas gravitatorias. CPI-19-415». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (GVPROMETEO2019-071). [2019/10881] (DIARI nº 8685, de 26.11.2019)

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Gasto público y resultados educativos en España en el siglo XXI: Eficiencia e igualdad de oportunidades en un estado descentralizado. CPI-19-398». Concessió de subvencions destinades al suport de grups d’investigació en economia pública dels centres d’investigació de la Comunitat Valenciana, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic (HIECPU/2019/6). [2019/10879] (DIARI nº 8685, de 26.11.2019)

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Efectos sinérgicos nanopartícula-ligando en la síntesis de nuevos nanomateriales fotoactivos y su funcionalidad. CPI-19-420». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (GVPROMETEO2019-080). [2019/10886] (DIARI nº 8685, de 26.11.2019)

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de tres places de tècnic o tècnic especialistes de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desigualdad económica y movilidad social en la Europa mediterránea (siglos XIII-XVI). CPI-19-416». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (GVPROMETEO2019-072). [2019/10882] (DIARI nº 8685, de 26.11.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 21 d’octubre de 2019, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’aprova l’expedient dels processos selectius per a l’ingrés en els cossos docents respecte dels aspirants pendents de dur a terme la fase de pràctiques. [2019/11183] (DIARI nº 8685, de 26.11.2019)