DOGV Ofertes d'ocupació pública

01 novembre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 14 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Uptaking the en einvoicing by public authorities in Iceland (Iceland-INV18). CPI-19-351». [2019/10125] (DIARI nº 8668, de 31.10.2019)

Ajuntament de Xirivella. Ampliació de l’oferta d’ocupació pública per a l’exercici de 2019. [2019/9658] (DIARI nº 8668, de 31.10.2019)

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 25 d’octubre de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment de provisió de places del personal funcionari docent del cos de mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i primer cicle de l’Educació Secundària Obligatòria en instituts, departaments d’Orientació en instituts i de centres de formació de persones adultes, dependents de l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. [2019/10249] (DIARI nº 8668, de 31.10.2019)

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 25 d’octubre de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment de provisió de places de personal funcionari docent del cos d’inspectors i inspectores al servei de l’Administració educativa i d’inspectors i inspectores d’Educació, dependents de l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. [2019/10253] (DIARI nº 8668, de 31.10.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 15 d’octubre de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca un concurs públic per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter indefinit (professorat contractat doctor). Convocatòria número 3. [2019/10290] (DIARI nº 8668, de 31.10.2019)

RESOLUCIÓ de 4 d’octubre de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca a concurs públic una plaça de professor o professora contractats doctors amb caràcter indefinit reservada a persones amb discapacitat. Referència 2408/19. [2019/9583] (DIARI nº 8668, de 31.10.2019)

RESOLUCIÓ de 14 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’oficial de laboratori de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Explotación de bacterias ambientales adaptadas a la escasez de agua para la ingeniería de bioprocesos en fase sólida. CPI-19-346», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/10123] (DIARI nº 8668, de 31.10.2019)

RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Hacia una protección del cliente más global. CPI-19-353» (AICO/2019/075). Ajudes per a grups consolidables de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2019/10130] (DIARI nº 8668, de 31.10.2019)

RESOLUCIÓ de 14 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Intervenciones “sabias”: mejorando y diseminando los tratamientos psicológicos desde el laboratorio a la sociedad (INTERSABIAS). CPI-19-349». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2018-110). [2019/10124] (DIARI nº 8668, de 31.10.2019)

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 25 d’octubre de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment de provisió de places de funcionaris i funcionàries docents dels cossos de catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, i de catedràtics, professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny, dependents de l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. [2019/10257] (DIARI nº 8668, de 31.10.2019)

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2019, de la directora general de Recursos Humans per la qual es dona publicitat al resultat de les modificacions efectuades en la relació ordenada definitiva d’aspirants continguda en la Resolució de 16 d’abril de 2019, del tribunal del concurs oposició per a la provisió per promoció interna de tècnic o tècnica de la funció administrativa d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució definitiva del concurs oposició, com a conseqüència de l’estimació parcial de diversos recursos d’alçada interposats contra aquella. [2019/10314] (DIARI nº 8668, de 31.10.2019)

RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «QMCUBE: una plataforma universal para simulaciones multiescala en sistemas biológicos. Simulando procesos enzimáticos en condiciones estándar y no estándar. CPI-19-352», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/10128] (DIARI nº 8668, de 31.10.2019)

RESOLUCIÓ de 3 d’octubre de 2019, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es publica la relació de llocs de treball de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana. [2019/9441] (DIARI nº 8668, de 31.10.2019)